Glade by Brise One Touch Japonská zahrada náplň

10 ml
84,90 Kč 8 490,00 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
Alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde 2-benzylideneheptanal 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one D-limonene (Z)-3-hexenyl salicylate 2-(4-tertbutylbenzyl) propionaldehyde Alphahexylcinnamaldehyde