-43 %

Persil Discs Odor Neutralization prací kapsle

38 praní
Výhodná cena
299,90 Kč 7,89 Kč/praní529,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Maďarsko,

Prací kapsle s technologií neutralizace zápachu, snadno odstraní i odolné skvrny, ale také dokáže eliminovat nepříjemný zápach a předcházet jeho vzniku.

Proč prát s kapslemi?

  • Čisticí účinky v jedné kapsli na praní.
  • Perou, odstraňují skvrny a rozjasňují.
  • Snadné použití.

Použití

Prací kapsle jsou univerzální, můžete použít na jakékoliv barevné prádlo.

Umístěte kapsli do prázdného bubnu pračky, navrch položte prádlo a spustěte pračku.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Spotřebujte do tří let od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte mimo dosah dětí.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

Složení

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, < 5 % fosfonáty