-43 %

Persil Discs Odor Neutralization prací kapsle

38 praní
Výhodná cena
349,90 Kč 9,21 Kč/praní619,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Maďarsko,

Prací kapsle s technologií neutralizace zápachu, snadno odstraní i odolné skvrny, ale také dokáže eliminovat nepříjemný zápach a předcházet jeho vzniku.

Proč prát s kapslemi?

  • Čisticí účinky v jedné kapsli na praní.
  • Perou, odstraňují skvrny a rozjasňují.
  • Snadné použití.

Použití

Prací kapsle jsou univerzální, můžete použít na jakékoliv barevné prádlo.

Umístěte kapsli do prázdného bubnu pračky, navrch položte prádlo a spustěte pračku.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan. 

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Skladování

Spotřebujte do tří let od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte mimo dosah dětí.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.