Ecover Odstraňovač skvrn

200 ml
 129,90 Kč 649,50 Kč/l
Země původu: Belgie,

Ekologický odstraňovač skvrn na bílé a stálobarevné prádlo. Hodí se na odstranění skvrn od trávy, bláta, krve, mastnoty a na čištění límečků a manžet. Pod víčkem má praktický kartáček, který pomůže přípravek efektivně zapracovat do látky.

Použití

Látku navlhčete vodou a pomocí zabudovaného štětce vetřete do tkaniny odstraňovač skvrn v místě skvrny. Vložte mezi prádlo na praní. Nedoporučujeme používat na vlnu, hedvábí a jiné jemné tkaniny.

O výrobci

Firma Ecover byla založena v malém zemědělském městečku v Belgii již v roce 1980 s cílem vyrábět ekologickou drogerii bez fosfátů, které obsahuje 90% všech konvenčních čistících a drogistických prostředků. V současné době má Ecover již 2 ekologické továrny (Belgie, Francie), které jsou postaveny z přírodních a recyklovaných materiálů, pokryty zelení a napájeny pouze obnovitelnou energií.

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu.

Výrobce

ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Steenovenstraat 1A
2390 Malle
Belgie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.