-16 %

Domestos Power 5 Ocean tuhý WC blok triopack 3 x 55g

Trvale výhodná cena %
99,90 Kč 33,30 Kč/ks119,90 Kč
Země původu: EU,

Popis produktu

- Bohatá pěna
- Prevence před vodním kamenem - Dlouhotrvající svěžest - Lesk - Hygiena

Tuhý WC blok Domestos Power 5 poskytuje Vaší toaletě komplexní péči. Zabraňuje tvorbě vodního kamene, vytváří bohatou svěží pěnu, zaručuje čistý povrch toaletní mísy s viditelným leskem a v neposlední řadě zanechává hygienickou čistotu a dlouhotrvající svěží vůni při každém spláchnutí.

Návod na použití: Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody.

A.I.S.E. Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

NEBEZPEČÍ

Tuhý WC blok Ocean: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: natrium-dodecylbenzensulfonát, natrium-dodecyl-sulfát.

Složení

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, aromatické uhlovodíky, fosforečnany, limonene, linallol, citral