Laguna

Laguna Univerzální prací gel (1,5 l)

42 praní
179,90 Kč 4,28 Kč/praní

Doručení už do 60 minut

40+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Prací gel na bílé i barevné prádlo s příjemnou vůní fialek a magnólie.

Odstraňuje nečistoty při nižších i vyšších teplotách (30–60 °C). Obsahuje látku zabraňující tvorbě žmolků a dobře se rozpouští, proto je vhodný do automatických praček i na ruční praní.

  • vhodný na bílé i barevné prádlo
  • objem balení: 1,5 l
  • 42 pracích dávek

Použití

Při praní a čištění prádla respektujte pokyny uvedené výrobcem na etiketě. Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.

O výrobce

Zenit, spol. s r.o. je ryze česká společnost s více jak 20letou tradicí. Ve vlastním závodě v Čáslavi vyrábí prostředky bytové chemie, kosmetické přípravky a čističe pro profesionální úklid. V roce 2003 byla firma certifikována dle normy ISO 9001, jejíž dodržování je každoročně prověřováno Bureau Veritas.

Nové výrobky vyvíjí podle nejnovějších poznatků vědy a výzkumu v souladu s legislativními požadavky a s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Mezi nejznámější značky patří Real, Solvina, Real profi, Lotos, Alba efekt, Hit, Lena, Laguna a Riva.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům.

Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků při teplotě 5–25 °C.

Výrobce

Zenit, spol. s r.o.
Pražská 162
286 01 Čáslav
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Mehtylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)