-28 %

Bref 10xEffect Total Protection WC čistič

0,7 l
Trvale výhodná cena %
49,90 Kč 71,29 Kč/l69,90 Kč
Země původu: Maďarsko,

Popis produktu

Nový Bref 10xEffect power gel účinně bojuje s hlavními problémy čistoty toalety. Byl speciálně navržen tak, aby udržoval toaletu čistou a zářivou. Je také vybaven speciální technologií Color Indicator, díky které vidíte jak a kde je čištění účinné. Díky speciální technologií Color Indicator vidíte jak a kde je čištění účinné.

1. Chrání proti zašpinění 2. Čistí 3. Automaticky aktivní 4. Neutralizuje zápach 5. Čistí pod vodní hladinou 6. Čistí pod okrajem toalety 7. Účinkuje okamžitě 8. Ostraňuje skvrny 9. Odstraňuje vodní kámen 10. Se svěžestí levandule

Použití: Uzávěr odolný proti otevření dětmi: Otevření: Stiskněte uzávěr po obou stranách a otočte doleva. Uzavření: Jemně otáčejte do zaklapnutí. Potřísněné prkénko okamžitě opláchněte. Nesměšujte s bělicími činidly nebo jinými čističi. Aplikujte nezředěný čistič pod okraj WC mísy tak, aby byl pokryt celý její vnitřní povrch. Pro odstranění vodního kamene nechte působit 15 minut. Poté spláchněte. V případě odolných skvrn použijte toaletní kartáč a proces opakujte. Uchovávejte originálních, nepoškozených, dobře uzavřených lahvích, v suchu, při teplotě 5°C až +40°C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Varování: Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru komunálního odpadu. Distributor: HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: +420 220 101 101, e-mail: info@henkel.cz, www.bref.cz

Složení

<5% neiontové povrchově aktivní látky; parfém