-18 %

Lenor Silk orchid Tablety na praní

14 praní
Akce do 31. 12.
129,90 Kč 9,28 Kč/praní159,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Kapsle na praní barevného prádla od značky Lenor. 

Kapsle na praní Lenor Gold Orchid jsou obohaceny vábivým dotekem vzácné vanilky, která utišuje zjitřené emoce a uklidňuje mysl. Vůně Lenor Gold Orchid přepychově oblaží vaše smysly.  

Inovační obal kapslí se zcela rozpouští v kontaktu s vodou a uvolňuje účinné látky, které si poradí s celou škálou různých skvrn. Vaše oblečení bude vonět čistotou. 

Použití

Kapsli vložte pod prádlo do bubnu pračky. 

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký nadnárodní koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, ženské hygienické prostředky, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte v suchu. 

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
1 P&G Plaza Cincinnati
OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P352 - Omyjte velkým množstvím vody.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení

>30% Anionic Surfactants, 5-15% Soap, <5% Non-Ionic Surfactants, Phosphonates, Enzymes, Optical Brighteners, Perfumes