-37 %

Orion Totální ochrana před moly vůně levandule 2ks

Akce do 31. 5.
49,90 Kč 24,95 Kč/ks79,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Přípravek proti šatním molům. Nová generace kolíčků proti molům účinně chrání oděvy.

Návod na použití: 1) Zcela odstranit ochrannou pásku vytažením po směru šipek. 2) Zavěsit na šatní tyč. 3) Vyměnit, až hladina barevné tekutiny bude minimální. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.

Bezpečnostní varování

VAROVÁNÍ: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. EUH208 Obsahuje pin-2(3)-en, 1-(5.5-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-on, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-l-on a LIMONEN. Může vyvolat alergickou reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapáleni. Zákaz kouřeni. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: 224919293 nebo 224915402 (24 hodin denně). P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah neni zcela spotřebován. Obsahuje: Aktivní biocidní látka (TP18/AL) Empenthrin 37,5*10³ mg/kg, 0,0001% hořké látky, parfémy (COUMARIN, LINALOOL, LIMONEN). Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.