Hydroxid sodný

1 kg
Vyprodáno. Očekáváme v po.
Poslat e-mail, až bude skladem
Zobrazit podobné zboží z kategorie »
Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Čistič sifonů a odpadů, které špatně odtékají.

Dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, vatu, ale i nepříjemné pachy. Mikroperličky se rychle a efektivně rozpustí.

Použití

Hydroxid sodný má velice široké použití v chemickém průmyslu, v textilním průmyslu, v průmyslu celulózy a papíru, v hutnictví a hliníkárenství i ve vodárenství při úpravách pitné vody.

V potravinářském průmyslu se užívá při zpracování tuků a olejů, ale také jako desinfekční činidlo pro vymývání strojů. V domácnostech se dá užít při čištění odpadních potrubí a při praní.

O výrobci

Společnost de Miclén Trading, s.r.o. byla založena v roce 1998, jako společnost s dlouholetou tradicí s prodejem kvalitních kosmetických produktů. Začátkem roku 2005 došlo ve společnosti ke změně společníků. Od roku 2006 mávlastní značku Miléne. Její portfolio tvoří vlhčené ubrousky, tuhá a tekutá mýdla, mýdlo na praní, šampony a zubní kartáčky. Tuto značku postupně rozšiřujío další produkty. 

Firma má dlouholetou zkušenost s prodejem produktů jako jsou čističe odpadů, vlhčené ubrousky, dětská kosmetika, pánská kosmetika, tuhá a tekutá mýdla, vlasová kosmetika, osvěžovače vzduchu a zubní kartáčky. 

Skladování

Skladujte v suchu, při pokojové teplotě, mimo přímé záření a dosah dětí.

Výrobce

de Miclén Trading s.r.o.
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P405 Skladujte uzamčené.

P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte


P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-

li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Hydroxid sodný