Sidolux Universal cleaner fresh lemon na všechny druhy povrchů

1 l
54,90 Kč 54,90 Kč/l
Země původu: Polsko,

Popis produktu

• Nezanechává šmouhy.
• Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. • Zanechává dlouhotrvající vůni.

Soda Power - Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychleji a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.

Způsob použití: 1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody. Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nerozředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku.

Bezpečnostní varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

< 5 % aniontové povrchově aktivní látky
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky Parfémy (citral, citronellol, d-limonene, linalool) Konzervační činidla (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone)