Fredy tekutý čistič odpadů

0,54 l
64,90 Kč 120,19 Kč/l
Země původu: Česká republika,

Fredy gelový čistič odpadů pomáhá vyčistit odpadní sifony umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů či toalet, které téměř neodtékají. Můžete ho použít i k preventivnímu čištění. Fredy gelový čistič odpadů funguje na bázi mikroperliček, které se rychle rozpustí a účinně odstraní usazeniny a zbytky vlasů, chlupů, zvířecí srsti, nehtů, potravin, tuku, toaletního papíru a jiných nečistot a odstraní i nepříjemný zápach vycházející z odpadu.

Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, mimo přímé záření

Bezpečnostní varování: NEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI EXPOZICI NEBO PODEZŘENÍ NA NI: Volejte toxikologické informační centrum. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah /obal ve sběrném místě nebo předejte oprávněné osobě.

Složení

uvedeno na obale výrobku