Fredy

Fredy tekutý čistič odpadů

0,54 l
73,90 Kč 136,85 Kč/l

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Fredy gelový čistič odpadů pomáhá vyčistit odpadní sifony umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů či toalet, které téměř neodtékají. Fredy gelový čistič odpadů funguje na bázi mikroperliček, které se rychle rozpustí a účinně odstraní usazeniny a zbytky vlasů, chlupů, zvířecí srsti, nehtů, potravin, tuku, toaletního papíru a jiných nečistot a odstraní i nepříjemný zápach vycházející z odpadu.

Použití

Ideální na čištění neodtékajících sifonů a odpadů, můžete jej použít i při preventivním čištění.

O výrobci

Společnost de Miclén Trading, s.r.o. byla založena v roce 1998, jako společnost s dlouholetou tradicí s prodejem kvalitních kosmetických produktů. Začátkem roku 2005 došlo ve společnosti ke změně společníků. Od roku 2006 mávlastní značku Miléne. Její portfolio tvoří vlhčené ubrousky, tuhá a tekutá mýdla, mýdlo na praní, šampony a zubní kartáčky. Tuto značku postupně rozšiřujío další produkty. 

Firma má dlouholetou zkušenost s prodejem produktů jako jsou: čističe odpadů, vlhčené ubrousky, dětská kosmetika, pánská kosmetika, tuhá a tekutá mýdla, vlasová kosmetika, osvěžovače vzduchu a zubní kartáčky. Ostatní prodávané produkty značek FREDY, PURE a GREEN SHIELD mají velký úspěch u spotřebitelů a velice rychle získávají přední pozice prodejnosti.

Skladování

Skladujte v suchu, při pokojové teplotě, mimo přímé záření a dosah dětí.

Varování

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte dým, mlhu, páry a aerosoly. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte lékaře.
Při styku s kůží veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte 
Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Výrobce

de Miclén Trading s.r.o.
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci

odpadů nebo na místo určené obcí.

uvedeno na obale výrobku