-43 %

Perwoll Renew & Color speciální prací prostředek (3,6 l)

60 praní
Výhodná cena
219,90 Kč 3,67 Kč/praní389,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Maďarsko,

Zářivé barvy přinášejí radost z oblečení, ale častým praním mohou postupně vyblednout. Vylepšené složení Perwoll, s technologií Repair-Complex aktivně pečuje o barvy a vlákna oblečení a zachovává je jako nové.

Pečující složení obnovuje zářivost barev, uhlazuje již roztřepená vlákna a zároveň posiluje vlákna, aby se nepoškodila.

Použití

Vhodné pro veškeré barevné oblečení, kromě jemného a vlněného prádla (na vlnu a jemné tkaniny použijte Perwoll Wool & Delicates).

Určeno pouze k praní prádla.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Může způsobit vážné podráždění očí či kůže.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.