Dr. Beckmann Odbarvovač pro omylem obarvené prádlo

75 g
 94,90 Kč 1 265,33 Kč/kg
Země původu: Německo,

Dr. Beckmann odbarvovač pro omylem obarvené prádlo, který efektivně odstraní zabarvení a zašednutí.

Navrací původní barvu textilím, které se nechtěně zabarvily při společném praní v pračce.

Použití

Je vhodný pro všechny textili a všechny barvy od 30 °C. Po použití není třeba oděvy znovu prát.

Zkouška stálobarevnosti – rozpusťte 1/2 lžičky prášku v kávovém šálku v co nejteplejší vodě. Namočte do roztoku nejméně viditelnou část oděvu, kde budou obsaženy všechny barvy. Nechte působit 15 minut. Vymáchejte a nechte uschnout.

Pokud se barva nějak změní, třeba i dočasně během zkoušky nebo po následujících 15 minutách, oděv neodbarvujte, protože není stálobarevný.

O výrobci

Společnost Dr. Beckmann se etablovala po celé Evropě jako kompetentní dodavatel speciálních čistících prostředků pro textil a domácnost, které jí vytvořili jméno. Dr. Beckmann udělal velký triumfální pochod Evropou a světem a nachází se v téměř každé domácnosti.

Skladování

Skladujte v suchu. 

Upozornění

Před použitím udělejte test stálobarevnosti na málo viditelném místě.

Výrobce

Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG
Kurt-Schumacher-Ring 15-17
63329 Egelsbach
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.