Dr. Beckmann Hygienický čistič lednic a mikrovlnných trub

250 ml
 99,90 Kč 399,60 Kč/l
Země původu: Německo,

Hygienický čistič lednic a mikrovlnných trub.

Čistič zajišťuje hygienickou a důkladnou čistotu v lednicích, mikrovlnných troubách, chladících taškách, spížích a jiných prostorách, kde se uchovávají nebo upravují potraviny.

Použití

Nastříkejte na plochy. Je-li nečistota zaschlá, nechte krátce působit. Setřete suchým hadříkem.

O výrobci

Společnost Dr. Beckmann se etablovala po celé Evropě jako kompetentní dodavatel speciálních čistících prostředků pro textil a domácnost, které jí vytvořili jméno. Dr. Beckmann udělal velký triumfální pochod Evropou a světem a nachází se v téměř každé domácnosti.

Skladování

Skladujte v suchu. 

Výrobce

Delta pronatura dr. Krauss & Dr. Beckmann KG
Kurt-Schumacher-Ring 15-17 
D-63329 Egelsbach
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.