Dr. Beckmann

Dr. Beckmann Hygienický čistič lednic a mikrovlnných trub

250 ml
114,90 Kč 459,60 Kč/l

Doručení už do 60 minut

200+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Německo,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Hygienický čistič lednic a mikrovlnných trub.

Čistič zajišťuje hygienickou a důkladnou čistotu v lednicích, mikrovlnných troubách, chladících taškách, spížích a jiných prostorách, kde se uchovávají nebo upravují potraviny.

Použití

Nastříkejte na plochy. Je-li nečistota zaschlá, nechte krátce působit. Setřete suchým hadříkem.

O výrobci

Společnost Dr. Beckmann se etablovala po celé Evropě jako kompetentní dodavatel speciálních čistících prostředků pro textil a domácnost, které jí vytvořili jméno. Dr. Beckmann udělal velký triumfální pochod Evropou a světem a nachází se v téměř každé domácnosti.

Skladování

Skladujte v suchu. 

Výrobce

Delta pronatura dr. Krauss & Dr. Beckmann KG
Kurt-Schumacher-Ring 15-17 
D-63329 Egelsbach
Německo

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal.méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Limonene