Domestos

Domestos Ultra white and shine tekutý dezinfekční a čistící přípravek

0,75 l
54,90 Kč  99,90 Kč*
73,20 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

600+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: EU,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Domestos Ultra White and Shine je hustý dezinfekční prostředek odstraňující 99,9 % známých bakterií a virů.

Domestos Ultra White White & Shine zanechává všechny plochy zářivě bílé a dezinfikované. Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek chrání toaletu před vodním  kamenem a před bakteriemi. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. 

Bezpečnostní uzávěr odolný proti otevření dětmi.

Použití

Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Neředěná dezinfekce do toalet: Aplikujte pod okraj (cca 80ml) a nechejte působit 30 minut k likvidaci bakterií, hub, virů a spór. Pro optimální dlouhodobou ochranu proti vodnímu kameni a mikroorganismům, používejte přípravek alespoň jednou denně.

Odtoky kuchyň a koupelna: Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte. Při použití do umyvadel nalijte dezinfekci do odtoku a přepadu a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

Ředěná dezinfekce na podlahy a pracovní plochy: Přidejte 180 ml přípravku Domestos do 5l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Při použití na houbičky a hadříky na nádobí přidejte 90 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a nechte 60 minut máčet.

Ředěná dezinfekce na bělení prádla: Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Vždy používejte plastovou nádobu. Vhodné pro použití v domácnostech se septickými nádržemi (20ml). 

Po použití si umyjte ruce.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Domestos, Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů, jídla a pití. Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Skladujte uzamčené. Neuchovávejte společně s kyselinami. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P280 Používejte ochranný oděv.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.


Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g
Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný) Neiontové povrchově aktivní látky Mýdlo Parfum