Domestos Ultra white and shine tekutý dezinfekční a čistící přípravek

0,75 l
Doporučená cena
 54,90 Kč 
99,90 Kč73,20 Kč/l
Země původu: EU,

Domestos Ultra White and Shine je hustý dezinfekční prostředek odstraňující 99,9 % známých bakterií a virů.

Domestos Ultra White White & Shine zanechává všechny plochy zářivě bílé a dezinfikované. Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek chrání toaletu před vodním  kamenem a před bakteriemi. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. 

Bezpečnostní uzávěr odolný proti otevření dětmi.

Použití

Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Neředěná dezinfekce do toalet: Aplikujte pod okraj (cca 80ml) a nechejte působit 30 minut k likvidaci bakterií, hub, virů a spór. Pro optimální dlouhodobou ochranu proti vodnímu kameni a mikroorganismům, používejte přípravek alespoň jednou denně.

Odtoky kuchyň a koupelna: Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte. Při použití do umyvadel nalijte dezinfekci do odtoku a přepadu a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

Ředěná dezinfekce na podlahy a pracovní plochy: Přidejte 180 ml přípravku Domestos do 5l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Při použití na houbičky a hadříky na nádobí přidejte 90 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a nechte 60 minut máčet.

Ředěná dezinfekce na bělení prádla: Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Vždy používejte plastovou nádobu. Vhodné pro použití v domácnostech se septickými nádržemi (20ml). 

Po použití si umyjte ruce.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Domestos, Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte v suchu, mimo dosah dětí.

Upozornění

Nepoužívejte na smaltované nebo pokovované povrchy. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, barevné prádlo, syntetické tkaniny, kůži nebo oděvy se speciální úpravou (např. nehořlavé).

Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Při styku s kůží nebo vlasy okamžitě svlékněte veškeré kontaminované části oděvu a opláchněte kůži vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko či lékaře.

Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P280 Používejte ochranný oděv.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Doplňující informace o nebezpečnosti: