-22 %

Scholl Deodorant sprej na nohy

100 g
Akce do 31. 3.
84,90 Kč 849,00 Kč/kg109,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Návod k použití: Před použitím nádobku dobře protřepejte. Sprej nastříkejte na suché a čisté nohy rovnoměrně ze vzdálenosti 15 cm. Zaměřte se na chodidla i mezi prsty, kde dochází k zvýšenému pocení.

Skladování: Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Upozornění: Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí.
Upozornění a Pokyny pro bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Zamezte úmyslné inhalaci. Úmyslná inhalace přípravku může být zdraví škodlivá až smrtelná. Nebezpečné látky: butan. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Používejte přesně podle návodu. Pokud se objeví podráždění přestaňte používat.

Složení

Alcohol denat
Butane Isobutane Propane Ethylhexylglycerin Parfum Hexyl cinnamal Geraniol Hnací plyn: směs uhlovodíků (butan, isobutan, propan)