Duck Active Clean Pine WC blok

2 ks
79,90 Kč 39,95 Kč/ks
Země původu: Polsko,

Popis produktu

Duck® Active Clean Pine - závěsný čistič WC - bohatá pěna a dlouhotrvající vůně zanechá WC mísu svěží a čistou po každém spláchnutí.

Návod pro použití:
Ujistěte se, že WC mísa je čistá. 1. Rozbalte háček a zavěste ho za okraj WC mísy. 2. Upravte umístění tak, aby přes závěs tekla voda při splachování. 3. Po spotřebování závěs odstraňte do tříděného odpadu.

Nebezpečí: Obsahuje: sulfonové kyseliny, C14-16-alkan hydroxy a C14-16-alken, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Obsahuje geraniol, citral, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte jen na WC mísy. Odstraňte obsah/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Složení

sulfonové kyseliny, C14-16-alkan hydroxy a C14-16-alken, sodné soli