-18 %

Ambi Pur Ocean Mist Refill Osvěžovač vzduchu 3volution náhradní náplň

20 ml
Výhodná cena
129,90 Kč 6 495,00 Kč/l159,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Španělsko,

Náhradní náplně do osvěžovače vzduchu Ambi Pur 3volution s technologií OdourClear.

Nepřetržitě eliminují nepříjemný vytrvalý zápach a zanechávají lehkou svěží vůni po dobu až 90 dnů. Vůně je inspirována svěží vůní moře, která vás probudí k životu jako procházka po pláži v paprscích ranního slunce

Každých 45 minut se automaticky střídají 3, vzájemně se doplňující, vysoce kvalitní vůně pro trvalý pocit svěžesti. 

Použití

Používejte náhradní náplně pouze do elektrického odpařovacího strojku 3volution.

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, dámské hygienické potřeby, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte v suchu. 

Upozornění 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz
Cincinnati, OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 - Dráždí kůži. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.

P280 - Používejte ochranné rukavice. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 - Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.