Dettol

Dettol Antibakteriální ubrousky na povrchy citron a limeta

36 ks
98,90 Kč  104,90 Kč*
2,75 Kč/ks
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

100+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Polsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Dettol brousky na povrchy ničí 99,9 % bakterií a virů včetně onemocnění COVID-19 a chřipky.

Technologie Trap &Lift zachytí a zvedne nečistoty a zanechává povrchy čisté.

Použití

Vhodné pro čištění kuchyňských a pracovních ploch, vany, umyvadla, kohoutků, WC sedátek, elektrických spotřebičů.

Zatáhněte za otevíratelný kryt a vytáhněte ubrousek. Uzavřete po každém použití a skladujte krytem dolů, aby nedošlo k vyschnutí. Otřete povrch pro větší hygienu a po použití ubrousek zlikvidujte a umyjte si ruce.

Pro povrchy, které přicházejí do styku s potravinami: používejte pouze na pevné neporézní povrchy a důkladně je opláchněte vodou.

O výrobci

Historie firmy Reckitt Benckiser sahá již do roku 1819, kdy Thomas a Isaac Reckittovi staví mlýn Maud Foster. Johann A. Benckiser v roce 1823 založil firmu Benckiser jako průmyslový chemický podnik. Následně proběhlo mnoho akvizicí, čímž se firma mnohoznačně rozšířila. Pod Reckitt Benckiser patří například značky jako Veet, Air Wick, Durex, Scholl, Dettol, Calgon, Nurofen a další.

Skladování

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených
kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Výrobce

Reckitt Benckiser
Dansom Lane
Hull, East Yorkshire HU8 7DS
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.


Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzynldimethylamonium-chloridy 0,52g/100g tekutiny. Dále obsahuje méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfém