-43 %

Domestos Power 5+ Blue Water Ocean WC blok 3 x 55g

3 ks
Výhodná cena
84,90 Kč 28,30 Kč/ks149,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Srbsko,

Domestos Power 5+ Blue Water Ocean zanechá vaše WC čisté, zářící a se svěží vůní i mezi spláchnutími.

Chcete mít toaletu čistou a svěží každý den? S novým závěsným WC blokem Domestos Power 5+ Blue Water Ocean to bude hračka. Obsahuje aktivní modrou vodu, která intenzivně čistí a nechává po sobě dlouhotrvající svěžest. S každým spláchnutím navíc uvolňuje aktivní čisticí pěnu, která odstraní nečistoty, brání tvorbě vodního kamene, vaši toaletu vyleští, a ještě ji provoní svěží a dlouhotrvající vůní oceánu.
 


Použití

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po použití si opláchněte ruce.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Domestos, Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte pouze v původním obalu.

Upozornění

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Při styku s kůží nebo vlasy okamžitě svlékněte veškeré kontaminované části oděvu a opláchněte kůži vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko či lékaře.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P352 Omyjte velkým množstvím vody.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem o odpadech.