Air Wick

Air Wick Freshmatic automatický osvěžovač vzduchu svěží prádlo a bílá lilie, náplň

250 ml
159,90 Kč  189,90 Kč*
639,60 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Velká Británie,
Víte, že...
Využijte naši 100% záruku spokojenosti

Pokud vám něco nebude vyhovovat, vrátíme vám peníze bez jakýchkoli otázek.

Náplň do automatického osvěžovače vzduchu s vůní svěžího prádla a bílé lilie.

Vydrží až 75 dní.

Použití

Určeno do automatického osvěžovače vzduchu.

Intenzitu osvěžovače je možné regulovat, přístroj pohánějí dvě tužkové baterie.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Neskladujte při vyšší teplotě než je 50 °C (122 °F). Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte bez přístupu přímého slunečního záření v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Odstraňte všechny zdroje ohně. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými

zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P305 + P351 + P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

EUH208 Obsahuje α-hexylcinnamaldehyd; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetra-

methyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.