Perwoll Renew Blossom speciální prací prostředek (3,74 l)

68 praní
Doporučená cena
 259,90 Kč 
469,90 Kč3,82 Kč/praní
Země původu: Rakousko,

Perwoll Renew Blossom je gelový prací prostředek na barevné a bílé prádlo s vůní květin. Oblečení je po vyprání jemné a má obnovenou zářivost barev. Gel je účinný ve studené i teplé vodě a hodí se i pro ruční praní. 

  • oživení barev
  • elegantní vůně
  • šetrné praní

Balení obsahuje 68 pracích dávek.

Použití

Jeho složení pečuje o vlákna a je vhodné pro všechny druhy látek.

Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení.

Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Před použitím protřepejte.

Dávkování viz obal.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.