Persil Discs Color prací kapsle

41 praní
Doporučená cena
 499,90 Kč 
659,90 Kč12,19 Kč/praní
Země původu: Maďarsko,

Persil Discs 4 v 1 - první prací kapsle na trhu se silou 4 komor, které zároveň poskytují i 4 benefity.

Nejenže unikátní směs Persil enzymů působí i proti těm nejodolnějším skvrnám a poskytuje perfektní výsledky praní, ale zároveň vaše prádlo také rozzáří. Pečuje o látky a poskytuje dlouhotrvající svěží vůni - 4 síly v 1 Discu pro hloubkovou čistotu.

  • Působí proti odolným skvrnám
  • Rozzáří prádlo
  • Pečují o látky
  • Dlouhotrvající vůně

Použití

Určeno pouze k praní prádla.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Spotřebujte do 1,5 roku od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Může způsobit vážné podráždění očí či kůže.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.