Insekticid FAST M rozprašovač

500 ml
129,90 Kč 259,80 Kč/l

Doručení už do 60 minut

50+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Insekticidní přípravek je určený k hubení savého a žravého hmyzu (mandelinky bramborové, mšic, housenek, dřepčíků). Insekticid FAST M můžete použít na rostliny v bytě, sklenících či na zahradě. Je také ideální volbou pro akutní ošetření jahodníku, rajčat, brambor, ale i okrasných rostlin a dalších.

Jedná se o mechanický sprej určený k přímému použití.

O výrobci

Společnost NOHEL GARDEN byla založena v roce 1991. Během několika let na trhu se stala největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v celé České a Slovenské republice. Zvláštní pozornost věnuje firma ochraně životního prostředí. Velká část elektrické energie potřebná pro jejich činnost je dodávána z fotovoltaické elektrárny, která je umístěna na střechách skladovacích prostor.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, chladných a dobře odvětraných skladech. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Skladovací teplota: 5 až 30 °C.

Výrobce

Nohel Garden a.s.
Budínek 86
263 01  Svaté Pole
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H410 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Doplňkové označení:

SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem.

EUH 401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí