-41 %

Persil Discs Sensitive prací kapsle s aloe vera

41 praní
Výhodná cena
384,90 Kč 
659,90 Kč9,39 Kč/praní
Země původu: Maďarsko,

Kapsle na praní s výtažkem z aloe vera účinně odstraňují skvrny a přitom jsou šetrné k vaší pokožce.  

Každá ze čtyř komor kapsle obsahuje účinný prací prostředek pro perfektní výsledek ve všech hlavních kategoriích – odstranění skvrn, dlouhodobou svěžest, rozjasnění barev a péči o textilní vlákna. 

  • unikátní kombinace aktivních látek proniká hluboko do vláken a odstraňuje i ty nejodolnější skvrny
  • čistota i při nízkých teplotách
  • jemná vůně aloe vera
  • 100% recyklovatelné balení

Použití

Umístěte jednu prací kapsli do bubnu prázdné pračky, navrch položte prádlo a spusťte pračku. Pro množství prádla větší než 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte dvě kapsle. Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody. 

Kapsle nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Určeno pouze k praní prádla. Po vyjmutí kapsle balení uzavřete.

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí. 

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.