-20 %

Persil Discs Color prací kapsle

60 praní
Akce do 1. 10.
 399,90 Kč 
499,90 Kč6,67 Kč/praní
Země původu: Maďarsko,

Kapsle na praní Persil zajistí hygienickou čistotu vašeho prádla. Odstraňují i ty nejodolnější skvrny a zároveň jsou šetrné k oblečení.

Každá ze čtyř komor kapsle obsahuje účinný prací prostředek pro výsledek ve všech hlavních kategoriích – odstranění skvrn, dlouhodobá svěžest, rozjasnění barev a péče o textilní vlákna. 

Použití

Kapsli vložte přímo do zadní části bubnu pračky. Zapněte program praní podle typu prádla. 

Pro množství prádla > 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte dvě kapsle. Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody.

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

Kapsle Persil 4 in 1 Discs jsou účinné i při praní na nízké teploty: už od 20 °C.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Skladování

Skladujte pouze v původním obalu.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.