-50 %

Persil Power Caps Deep Clean Universal prací kapsle

46 praní
Akce do 10. 7.
324,90 Kč 7,06 Kč/praní659,90 Kč
Země původu: Maďarsko, Srbsko,

Persil univerzální prací kapsle. 

Pronikají hluboko do vláken a odstraňují i ty nejmenší molekuly špíny. 

  • unikátní kombinace aktivních látek proniká hluboko do vláken a odstraňuje i ty nejodolnější skvrny
  • ještě více rozzáří vaše prádlo
  • zanechají prádlo svěží až po dobu třiceti dnů
  • 100% recyklovatelné balení

Použití

Umístěte jednu prací kapsli do bubnu prázdné pračky, navrch položte prádlo a spusťte pračku. Pro množství prádla větší než 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte dvě kapsle. Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody. 

Kapsle nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Určeno pouze k praní prádla. Po vyjmutí kapsle balení uzavřete.

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí. 

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.