• Milí zákazníci, i o svátcích jsme tu pro Vás a můžete si objednat tak, jak jste zvyklí. Přejeme Vám klidné svátky! Váš Rohlik.cz
-27 %

Dettol Dezinfekční přípravek na povrchy s vůní jemné hrušky

0,75 l
Výhodná cena
129,90 Kč 173,20 Kč/l179,90 Kč
Země původu: Polsko,

Dettol Tru Clean dezinfekční přípravek na povrchy s vůní jemné hrušky je vyroben z kyseliny mléčné rostlinného původu a je vhodný k použití na plochy se kterými přicházejí do styku potraviny i děti.

Ničí 99,9 % bakterií a virů*, včetně viru způsobujícího onemocnění COVID-19.

Odstraňuje 90 % alergenů.  Přípravek je šetrný k přírodě, 0 % odpadu z výroby jde na skládku.
*Zabíjí bakterie: Salmonella enterica, Escherichia coli, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Zabíjí viry: SARS-CoV-2, lidský koronavirus, chřipkový virus typu A (H1N1) a rhinovirus.

Použití

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Čištění:

  1. Otočte trysku do polohy „ON“.
  2. Nastříkejte přímo na čištěný povrch.
  3. Otřete čistým navlhčeným hadříkem a nenechejte uschnout. Není třeba oplachovat.

V případě čištění elektrických zařízení nastříkejte nejprve na hadřík.

Dezinfekce:

  1. Povrch nejprve vyčistěte.
  2. Nastříkejte na povrch tak, aby byl celý pokryt, případně rozetřete.
  3. Nechejte přípravek působit nejméně 5 minut a poté setřete.

O výrobci

Historie firmy Reckitt Benckiser sahá již do roku 1819, kdy Thomas a Isaac Reckittovi staví mlýn Maud Foster. Johann A. Benckiser v roce 1823 založil firmu Benckiser jako průmyslový chemický podnik. Následně proběhlo mnoho akvizicí, čímž se firma mnohoznačně rozšířila. Pod Reckitt Benckiser patří například značky jako Veet, Air Wick, Durex, Scholl, Dettol, Calgon, Nurofen a další.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovací teplota je 25 °C (77 °F).

Skladujte v souladu s místními předpisy.

Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití.

Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

Výrobce

Reckitt Benckiser
Dansom Lane
Hull, East Yorkshire HU8 7DS
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nelze použít.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.