Persil Power-caps deep clean prací kapsle

13 praní
 184,90 Kč 14,22 Kč/praní
Země původu: Srbsko,

Kapsle na praní Persil Power-caps s technologií Deep clean obsahují jedinečnou kombinaci aktivních složek, které působí proti odolným skvrnám. Unikátní kombinace aktivních látek proniká hluboko do vláken, odstraňuje i ty nejodolnější skvrny a zanechává vaše prádlo záživě čisté. Kapsle jsou účinné i při praní na nízkou teplotu. 

Použití

Persil Power Caps jsou účinné i při praní na nízké teploty, už od 20 °C.

Umístěte jednu prací kapsli do bubnu prázdné pračky, navrch položte prádlo a spusťte pračku. Pro množství prádla větší než 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte dvě kapsle. Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody. 

Kapsle nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Určeno pouze k praní prádla. Po vyjmutí kapsle balení uzavřete.

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí. 

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti 

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208: Obsahuje Protease Type Vinzon. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení 

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501: Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.