Coccolino

Coccolino Care Sensitive prací gel (1,72 l)

43 praní
239,90 Kč false 359,90 Kč*
5,58 Kč/praní
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

200+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Maďarsko,

Prací gel Coccolino Care Sensitive je univerzální prací prostředek vhodný i pro lidi s citlivou pokožkou. 

Tento prací gel je vhodný pro barevné i bílé prádlo. Odstraňuje skvrny a díky své jemné receptuře je šetrný k citlivé pokožce. Prací gel je dermatologicky testovaný. 

Použití

Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení. Tmavé oblečení perte samostatně. Zkontrolujte barevnou stálost oblečení předtím, než použijete neředěný přípravek na předčištění. Na vlnu, hedvábí a kašmír použijte náš přípravek Coccolino Care Vlna a hedvábí.

Před praním barevného oblečení obraťte oblečení naruby. Vyprané oblečení odeberte z pračky hned po ukončení pracího cyklu. Nesušte na přímém slunečním světle.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Upozoronění

Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů, jídla a pití. Skladujte uzamčené. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence :

P280 Používejte ochranné rukavice. Reakce :

P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P352 Omyjte velkým množstvím vody.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


5-15%: aniontové povrchově aktivní látky
<5%: neiontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfum, fosfonáty, polykarboxyláty, mýdlo, methylisothiazolinone, octylisothiazolinone