-24 %

Air Wick Botanica Vonné tyčinky – svěží ananas a tuniský rozmarýn

80 ml
Výhodná cena
169,90 Kč 2,12 Kč/ml224,90 Kč
Země původu: Maďarsko,

Vonné tyčinky s vůní ananasu a rozmarýnu.

Užijte si osvěžující vůni ananasu spolu s tuniským rozmarýnem. Esenciální olej z rozmarýnu je zodpovědně získáván z tuniských polí a je sklizený v době, kdy má nejlepší aroma.

Použití

  1. Odšroubujte a sejměte uzávěr.
  2. Prstem odstraňte těsnění z horní části víčka. Použijte ochranné rukavice.
  3. Našroubujte uzávěr zpět na láhev.
  4. Vložte do láhve ratanová stébla a dobře je rozložte. Stébla budou fungovat jako knot, který bude nasávat vůni a pomalu ji uvolňovat do vzduchu.
  5. Dbejte na to, aby byl difuzér umístěn na stabilním povrchu, aby nedošlo k náhodnému rozlití náplně. Nepokládejte na naleštěné, nalakované nebo plastové povrchy. V případě rozlití náplně povrch otřete. Pro případ další potřeby tyto pokyny uschovejte. 

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151,
130 00 Praha 3
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P301 + P310 + P331 PŘI POŽITÍ: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nelze použít. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.