Finish

Finish Power All in 1 Tablety do myčky nádobí lemon sparkle

80 ks
359,90 Kč  719,90 Kč*
4,50 Kč/ks
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

60+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Polsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Finish Power All in 1 jsou tablety do myčky s vůní citrónu, které účinně odmočí a změkčí zaschlé skvrny od jídla. Vaše nádobí tak bude při každodenním použití krásně čisté a lesklé.

  • vhodné pro každodenní použití
  • čistí nádobí napoprvé bez potřeby předmývat
  • balení je plně recyklovatelné
  • balení obsahuje 80 tablet

Powerball (červená kulička v logu značky Finish) je ochranná známka společnosti Reckitt.

Použití

Vložte jednu kapsli na mycí cyklus do suchého zásobníku. Nerozbalujte, nedělte. Nevkládejte do košíku na příbory. 

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Neskladujte při teplotě vyšší než 30 °C (86 °F). Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělící činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty. Dále obsahuje enzymy (subtillsin amylasa)