Savo

Savo Kuchyně sprej

500 ml
77,90 Kč  89,90 Kč*
155,80 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

40+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Maďarsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Účinný sprej Savo Kuchyně šetrně odstraňuje mastnotu i usazené nečistoty ze všech omyvatelných ploch v kuchyni.

Díky rozprašovači se snadno aplikuje, vzniklá pěna prodlužuje dobu působení prostředku i na svislých plochách. Vyčistí digestoře, pracovní desky, keramické obkládačky, smaltované kryty sporáků, skleněné výplně kuchyňských linek, nerezové nebo plastové dřezy a další.  Čištěné povrchy zanechává lesklé a příjemně provoněné.

  • odstraňuje odolnou mastnotu, připáleniny i zbytky jídla
  • nezanechává šmouhy
  • příjemná vůně
  • osvědčená kvality

Použití

Nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch a setřete vlhkým hadříkem. Pro zajištění antibakteriálního účinku nechte působit 5 minut. V případě silného znečištění nechte působit 15 minut.

Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen, starý smalt, mosaz a zlaté kohoutky. Před použitím na lakované povrchy vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte vždy na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5–25 °C a mimo dosah dětí.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování aerosolů. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

EDTA a její soli méně než 5%
Neiontové povrchově aktivní látky méně než 5% (50 g/kg) Aniontové povrchově aktivní látky méně než 5% (50 g/kg) Hydroxid sodný Parfém Voda