Savo

Savo Razant čistič odpadů

1,2 l
129,90 Kč  159,90 Kč*
108,25 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

80+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Savo Razant je vysoce účinný gelový prostředek se zesíleným účinkem na uvolnění ucpaných odpadů a na odstranění nepříjemného zápachu z nich.

Má okamžitý účinek, rychle uvolňuje ucpaná místa, likviduje bakterie a usazeniny v odtokových trubkách umyvadel, dřezů a van. Odstraňuje veškeré organické nečistoty jako tuky, zbytky jídel, mýdlo, vlasy a další. Aktivně působí proti tvorbě nových usazenin, je vhodné používat preventivně proti ucpání odpadů.

  • účinný gelový uvolňovač odpadů
  • odstraňuje zápach
  • aktivně působí proti novým usazeninám 
  • odstraňuje organické nečistoty
  • okamžitý účinek
  • vhodný také pro prevenci ucpání odpadů

Použití

  • Použití k uvolnění ucpaných odpadů: V případě silného rozsahu znečištění nalijte do výlevky 500 ml přípravku Savo Razant a nechte působit minimálně 30 min. Pokud se jedná o extrémní znečištění postup opakujte.
  • Použití při preventivním čištění: nalijte do výlevky 200 ml přípravku Savo Razant a nechte také působit minimálně 30 minut. Poté propláchněte proudem teplé vody.

Savo Razant má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte vždy na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5–25 °C a mimo dosah dětí.

Upozornění

Způsobuje těžké poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Prázdné obaly předejte po důkladném vypláchnutí vodou k recyklaci.

Žíravý.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P280 Používejte ochranný oděv.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem o odpadech.

Hydroxid sodný
Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky