Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Podmínky pro užívání služby Rohlík Chef

 Podmínky pro užívání služby Rohlík Chef   obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO: 030 24 130, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „Velká Pecka“ a „Podmínky užívání Rohlík Chef“). 

Poslední aktualizace: 1.6.2021

I. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky užívání Rohlík Chef upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Velkou Peckou a zákazníkem Velké Pecky (dále jen „Zákazník“) při užívání služby spočívající v možnosti nákupu dle receptů (dále jen „Recepty“) zvolených a určených Zákazníkem v rámci aplikace Rohlík Chef (dále jen „Služba“). Služba je dostupná na portálu www.rohlik.cz (dále jen „Portál Velká Pecka“) prostřednictvím webového prohlížeče Zákazníka.

II. Služba Rohlík Chef

Zákazník má možnost bezúplatně užívat Službu od okamžiku, kdy se zaregistruje na Portálu Velká Pecka a vytvoří si uživatelský účet. Tímto okamžikem Zákazník zároveň akceptuje tyto Podmínky užívání Rohlík Chef.

Zákazník může Službu využít primárně k tomu, aby si vložením odkazu na Recept do textového pole na webové adrese https://www.rohlik.cz/chef/pridat/ a následným kliknutím na tlačítko pro uložení odkazu na Recept zobrazil v rámci Portálu Velká Pecka seznam dostupných surovin pro přípravu pokrmu dle příslušného Receptu a aktuální nabídky Velké Pecky (dále jen „Seznam“).

Po zobrazení Seznamu je Zákazník dále oprávněn Službu využít k tomu, aby do Seznamu dle vlastní volby přidal (i) další suroviny dostupné na Portálu Velká Pecka, a případně (ii) doplnil vlastní popis postupu pro přípravu pokrmu a (iii) nahrál vlastní obrázek či fotografii (vše dále jen „Obsah“). Tento Obsah však nesmí ohrožovat či porušovat práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví).

Kliknutím na tlačítko pro trvalé uložení Receptu Zákazník možnost použít Službu k tomu, aby si trvale uložil Seznam společně s Obsahem v rámci Portálu Velká Pecka jako vlastní recept (dále jen „Vlastní Recept“). Zákazník může Vlastní Recepty v rámci Portálu Velká Pecka opětovně zobrazit v sekci „Mé oblíbené recepty“ na adrese https://www.rohlik.cz/chef, na které může zároveň Zákazník Vlastní Recepty dále upravit, případně odstranit.

Pokud se Zákazník rozhodne zakoupit jakýkoli produkt ze Seznamu prostřednictvím Portálu Velká Pecka, uplatní se na tento nákup Podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek www.rohlik.cz, které jsou dostupné na této webové adrese https://www.rohlik.cz/stranka/podminky-uziti.

III. Obsah a používání Služby

Zákazník je povinen zajistit, aby v souvislosti s užitím Služby byly dodržovány veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a aby nebyla ohrožena či porušena práva třetích osob (zejména osobnostní práva a práva duševního vlastnictví). Zákazník nesmí prostřednictvím Služby porušovat podmínky užívání webových stránek třetích osob.

Okamžikem nahrání (uploadu) Obsahu na Portál Velká Pecka uděluje Zákazník společnosti Velká Pecka nevýhradní, celosvětové, volně postupitelné a podlicencovatelné, množstevně neomezené oprávnění užívat, měnit a zpracovávat Obsah jakýmkoli známým způsobem, a to po celou dobu umístění Obsahu na Portálu Velká Pecka („Licence“).

Zákazník bere na vědomí, že Velká Pecka je na základě Licence oprávněna Obsah užít pro veškeré účely, které jsou nezbytné k zajištění řádné funkčnosti a užívání Služby ze strany Zákazníka a dále k jakýmkoliv marketingovým účelům souvisejícím se Službou a za účelem propagace Služby

Velká Pecka může dle svého uvážení nebo na podnět třetí osoby Obsah upravit, odstranit či zablokovat, případně jiným způsobem zabránit užití Obsahu v rámci Portálu Velká Pecka, a to zejména v případě, že Obsah:

  1. je urážlivý, rasistický, násilný, pornografický, obtěžující, popř. nezákonný anebo v rozporu s dobrými mravy či právy třetích osob;
  2. nabádá k provádění nezákonné činnosti či je způsobilý porušit práva jiné osoby;
  3. zahrnuje komerční obsah anebo ohrožuje obchodní zájmy, dobré jméno či pověst Velké Pecky;
  4. zahrnuje malware, nebo jiná škodlivá či nebezpečná data;
  5. je nutné upravit či odstranit z důvodu omezení či zrušení poskytování Služby.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že:

  1. Služba nenahrazuje zdroj Receptů a nesmí být použita způsobem, který by jakkoli omezoval, ohrožoval či porušoval práva provozovatelů webových stránek s Recepty (např. snižoval návštěvnost těchto stránek atp.) či autorů Receptů.;
  2. Vlastní Recept (včetně Obsahu) představuje vlastní obsah Zákazníka, za který je Zákazník přímo odpovědný. Velká Pecka aktivně nekontroluje Obsah zveřejněný nebo šířený Zákazníkem či jinými uživateli Portálu Velká Pecka a nenese tak za Vlastní Recept ani Obsah jakoukoli právní odpovědnost;
  3. fungování Služby se odvíjí vždy od aktuální verze Služby, přičemž Velká Pecka si vyhrazuje právo veškeré funkcionality Služby kdykoli jednostranně a bez náhrady měnit, doplňovat, ale i úplně odebrat, popř. i ukončit poskytování Služby samotné;
  4. nebude obcházet či narušovat jakákoli technologická bezpečnostní opatření vztahující se ke Službě ani užívat Službu jakýmkoli nepovoleným způsobem (zejména zkoumat, dekompilovat či zpětně odvozovat kód Služby za účelem zjištění jejího fungování);
  5. Velká Pecka neodpovídá za 100% dostupnost Služby, protože při poskytování Služby mohou nastat výpadky či pravidelné technické odstávky, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu příslušného hardwarového a softwarového vybavení; Služba tak nemusí být dostupná v každém časovém okamžiku.

IV. Odpovědnost a záruky

Zákazník užívá Službu na vlastní riziko a Velká Pecka tak nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, ztrátu dat či jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s používáním či nedostupností Služby, jednáním jiných Zákazníků, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Veškeré záruky a jiné garance Velké Pecky ve vztahu ke Službě jsou tímto v maximálním možném rozsahu povoleném obecně závaznými předpisy vyloučeny.

Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k uživatelskému účtu anebo k jiným údajům Zákazníka a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám a není v této souvislosti povinen k náhradě jakékoli újmy. Poskytovatel taktéž není odpovědný za jakoukoli ztrátu dat Zákazníka.

Velká Pecka nenese za Vlastní Recept ani Obsah žádnou právní odpovědnost a v případě vzniku jakékoliv újmy na straně Velké Pecky v souvislosti s Vlastním Receptem anebo Obsahem porušujícím práva třetích osob či obecně závazné právní předpisy je Zákazník povinen tuto újmu v plném rozsahu Velké Pecce nahradit, a to včetně veškerých nákladů řízení či právního zastoupení.

Zákazník není oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli žádné regresní nároky, které Zákazníkovi vzniknou na základě uplatnění nároků třetích stran vůči Zákazníkovi v důsledku využívání Služby či Portálu Velká Pecka ze strany Zákazníka nebo v jakékoliv souvislosti s ním.

Velká Pecka nenese odpovědnost za újmu způsobenou vyšší mocí, ani za výpadky Služby způsobené zejména přerušením přívodu elektrické energie. Velká Pecka nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Služby. Velká Pecka nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Velká Pecka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Velká Pecka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Velká Pecka nenese odpovědnost za data ani služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Velká Pecka, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito daty či službami spojené.

Dostupnost surovin ze Seznamu je vázána na skladové zásoby a Velká Pecka dostupnost surovin negarantuje. Velká Pecka taktéž negarantuje vhodnost surovin obsažených v Seznamu k přípravě pokrmu na základě Receptu.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky užívání Rohlík Chef se řídí právním řádem České republiky. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Velké Pecky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných předpisů.

Společnost Velká Pecka je oprávněna kdykoliv tyto Podmínky užití Rohlík Chef v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, o čemž budou Zákazníci dopředu informování prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek užití Rohlík Chef mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. Pokud Zákazníci se změnou Podmínek užití Rohlík Chef nesouhlasí, nesmí od okamžiku účinnosti aktualizovaných Podmínek užití Rohlík Chef Službu nadále využívat. Pokud Zákazník použije Službu po účinnosti změny Podmínek užití Rohlík Chef, platí, že Zákazník s aktualizovaným zněním Podmínky užití Rohlík Chef souhlasí.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek užití Rohlík Chef neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek užití Rohlík Chef.

Kontaktní údaje zákaznické podpory společnosti Velká Pecka jsou uvedeny na Portálu Velká Pecka. Adresa pro doručování prostřednictvím emailu je: zakaznici@rohlik.cz, telefonní číslo: 800 730 740. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na zakaznici@rohlik.cz.

Zákazníci (spotřebitelé) se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů plynoucích z používání Služby je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Podmínek užití Rohlík Chef nabývají účinnosti dne 1.6. 2021.