Podmínky užití Nespresso

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

společnosti Nestlé Česko s.r.o. vztahující se k zásilkovému výdeji zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.rohlik.cz

 1. Všeobecné prodejní podmínky
  1. Veškeré objednávky zboží Nespresso (dále jen „Zboží“) učiněné prostřednictvím internetového obchodu Rohlík.cz (dále jen „E-shop ROHLÍK“) u společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 20, IČO: 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481, divize Nespresso (dále jen „Společnost“) a následné smluvní vztahy se řídí (i) těmito Všeobecnými prodejními podmínkami (dále jen „VPP“), (ii) podmínkami pro přístup a nákup prostřednictvím webové stránky  (dále jen „Podmínky užití E-shopu ROHLÍK“) vydanými společností VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „VELKÁ PECKA“) a zveřejněné na adrese www.rohlik.cz/stranka/podminky-uziti a (iii) platnou legislativou.
  2. V případě rozporu mají ustanovení těchto VPP přednost před (i) Podmínkami užití E-shopu ROHLÍK a (ii) ostatními prodejními podmínkami Společnosti.
  3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli tyto VPP v přiměřeném rozsahu měnit nebo doplňovat, a to uveřejněním jejich nového znění na těchto webových stránkách.
 1. Registrace
  1. Při registraci na E-shopu ROHLÍK a při objednávání Zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou považovány za správné.
  2. Potvrzením objednávky Zboží prostřednictvím E-shopu ROHLÍK zákazník prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s:
 1. označením Zboží (nebo související služby) a popisem jejich hlavních vlastností,
 2. cenou Zboží (nebo související služby), případně způsobem jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 3. způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění,
 4. náklady na dodání Zboží,
 5. údaji o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalšími podmínkami pro uplatňování těchto práv, které jsou součástí VPP.
 1. Objednávky
  1. Objednávka Zboží učiněná prostřednictvím E-shopu ROHLÍK je závazná jejím odesláním.
  2. Společnost si vyhrazuje právo na odmítnutí odeslané objednávky Zboží, pokud objednané Zboží není dostupné skladem nebo se již nevyrábí.
  3. Objednávky Zboží učiněné prostřednictvím E-shopu ROHLÍK podléhají maximálním kvantitativním omezením. Maximální hodnota objednávky Zboží zakoupeného v rámci jedné objednávky je 10.000 Kč vč. DPH.
  4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že množství výrobků, které Společnost nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu ROHLÍK, je omezeno dostupnými skladovými zásobami. Pokud dostupné skladové zásoby neumožní dodávku objednaného Zboží, není to důvodem pro vznesení jakéhokoli nároku zákazníka vůči Společnosti a/nebo společnosti VELKÁ PECKA.
 1. Ceny
  1. Ceny Zboží uvedené na E-shopu ROHLÍK jsou platné k okamžiku zadání objednávky a jsou uvedeny včetně DPH. Ceny Zboží nezahrnují poplatky za doručení (pokud se uplatní).
  2. Poplatky za doručení jsou účtovány podle sazby uvedené na E-shopu ROHLÍK k okamžiku zadání objednávky.
 1. Doručení
  1. Doručení Zboží zakoupeného od Společnosti prostřednictvím E-shopu ROHLÍK bude zajištěno společností VELKÁ PECKA a z tohoto důvodu se na tuto oblast přiměřeně uplatní Podmínky užití E-shopu ROHLÍK.
  2. Zboží může být doručeno pouze do lokalit uvedených na E-shopu ROHLÍK.
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy se Společností do 14 dnů od převzetí Zboží.
  2. Společnost požaduje, aby vrácené Zboží bylo v neporušeném stavu, a aby bylo, pokud možno, v původním balení. U potravin je původní neporušený obal podmínkou pro případné uznání reklamace.
  3. Jakmile dojde k řádnému vrácení Zboží, Společnost vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za toto Zboží. V ostatním se přiměřeně použijí ustanovení Podmínek užití E-shopu ROHLÍK.
 1. Platba
  1. Zákazník hradí cenu dodaného Zboží způsobem a za podmínek uvedených v Podmínkách užití E-shopu ROHLÍK. Platba na fakturu je možná při splnění podmínek stanovených Společností. Zákazník má možnost si tyto podmínky zjistit u Společnosti a při jejich splnění je mu udělen souhlas s touto formou úhrady.
 1. Záruka na přístroj
  1. Na přístroje zakoupené prostřednictvím E-shopu ROHLÍK se vztahuje záruka jejich výrobce v souladu s podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci k výrobku.
  2. Podrobné informace o záruce poskytované výrobcem získá zákazník v záručním prohlášení. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonem stanovená práva zákazníka.
  3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.
  1. Zákazník sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  2. Nezvolí-li zákazník své právo včas, náleží mu práva podle § 2107 občanského zákoníku.
  3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  4. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
  5. Neodstraní-li Společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Společnosti.
 1. Poprodejní servis
  1. Pokud se u přístroje zákazník setká s nějakými problémy nebo pokud bude mít jakýkoli dotaz týkající se jeho provozu, údržby a poprodejního servisu, může kontaktovat Společnost telefonicky pro radu či pomoc.
  2. Nelze-li problém s přístrojem vyřešit po telefonu, nabízí Společnost v souvislosti s poprodejním servisem několik výhodných řešení. Podrobné informace může zákazník získat telefonicky u Společnosti.
 1. Informace o produktech a předpisy třetích zemí
  1. Obrázky a text popisující Zboží uvedené na E-shopu ROHLÍK slouží pouze pro informativní účely. V případě chyby nebo omylu v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na E-shopu ROHLÍK nenese Společnost žádnou odpovědnost.
  2. Při objednávce Zboží do zemí, do nichž Společnost běžně své zásilky nedoručuje, nenese Společnost žádnou odpovědnost za případy, kdy Zboží nesplňuje příslušné předpisy dané země, nebo v případě rozdílnosti elektrického zapojení či jiné nekompatibility.
 1. Vyšší moc
  1. Společnost vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Společnost však v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nenese odpovědnost za zpoždění nebo nedodání Zboží v důsledku mimořádných nebo nepředvídatelných situací, které nejsou závislé na její vůli. Těmito okolnostmi se rozumí zejména stávky, války, přírodní katastrofy, nekontrolované šíření nemoci, neočekávatelné celoplošné a/nebo místní restrikce Vlády ČR či jiných příslušných orgánů nebo jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu či doručení zboží.
  2. V případě zpoždění či nedodání z titulu vyšší moci se Společnost zavazuje splnit své závazky co možná nejdříve a zároveň si vyhrazuje právo rozdělit zbylé dodávky mezi zákazníky odpovídajícím a spravedlivým způsobem.
 1. Rozhodné právo a příslušnost soudu
  1. Tyto VPP se řídí českým právem.
  2. Výlučná příslušnost řešení případných sporů náleží českým soudům.
 1. Elektronická evidence tržeb
  1. Podle zákona o evidenci tržeb je Společnost povinna vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  2. Zákazník tímto uděluje souhlas Společnosti se zasíláním informací týkajících se elektronické evidence tržeb (EET) e-mailem. Pokud zákazník odmítne udělit tento požadovaný souhlas, nebude možné realizovat dodávky Zboží.

Podrobné informace o tom, jak společnost Nestlé Česko s.r.o. nakládá s Vašimi osobními údaji a jakým způsobem je chrání, se můžete dozvědět v dokumentu „Ochrana osobních údajů” na stránce https://www.nespresso.com/cz/cs/podminky-uziti.