• Milí zákazníci, mrzí nás to. Aktuálně je náš WhatsApp nedostupný a nápravu intenzivně řešíme. Obrátit se na nás můžete standardně na všech ostatních komunikačních platformách.
   
  Zobrazit více
Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Podmínky pro nákup a užívání služby Premium členství pro stránku www.rohlik.cz

obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO: 030 24 130, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „Velká Pecka“), pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.rohlik.cz (dále jen „VOP“).

Poslední aktualizace: 30.6.2020

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Velká Pecka upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o využívání služeb tzv. Premium členství (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností Velká Pecka a zákazníkem společnosti Velká Pecka (dále jen „Zákazník“), který prostřednictvím portálu www.rohlik.cz (dále jen „Portál Velká Pecka“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace hodlá se společností Velká Pecka uzavřít Smlouvu.

II. Zřízení služby Premium členství

Zákazník má možnost zřídit si na Portálu Velká Pecka tzv. prémiové členství (dále jen „Premium členství“), a čerpat tak výhody s tímto Premium členstvím spojené.

Zákazníci mohou volit z následujících variant služby Premium členství:

 1. měsíční Premium členství – s automatickou obnovou a automatickým strháváním plateb 1x za měsíc, vždy první kalendářní den v měsíci, nebo
 2. roční Premium členství – s automatickou obnovou a automatickým strháváním plateb 1x za rok.

Služba Premium členství je zpoplatněna částkou 199 Kč za měsíční Premium členství nebo 1999 Kč za roční Premium členství.

Sjednáním Premium členství získává Zákazník následující výhody:

 • doprava zdarma na každé místo v jím učiněné objednávce (v rámci zón rozvozu určených poskytovatelem na Portálu Velká Pecka), vyjma expresních objednávek,
 • 4x měsíčně expresní objednávky zdarma, poté za zvýhodněnou cenu 49 Kč,
 • garanci dostupností slotů počínající 5 hodinami a dále od potvrzení objednávky,
 • možnost 4x měsíčně objednat bez minimální výše objednávky s dopravou zdarma,
 • přednostní podpora v případě technických obtíží v rámci doručování zboží Velkou Peckou,
 • garantovaná celoroční 15% sleva na vybrané produkty privátní značky Rohlik.cz BEZ KOMPROMISU,
 • měsíční Premium členství zdarma za každou objednávku opožděnou o více než 30 minut (v případě měsíčního i ročního Premium členství),
 • kompenzaci v podobě kreditů za reklamované položky v hodnotě dvojnásobku kupní ceny reklamované položky (s výjimkou vratných obalů), nebo
 • přístup k exkluzivnímu sortimentu dostupného pouze pro zákazníky služby Premium členství (s výjimkou sekce Last Minute).

Službu Premium členství si Zákazník může aktivovat na Portálu Velká Pecka, zvolí-li po přihlášení do svého zákaznického profilu odkaz „Rohlik.cz Premium“. Následně vybere, zda má zájem o měsíční Premium členství nebo roční Premium členství potvrzením volby „Aktivovat měsíční členství“ nebo „Aktivovat roční členství“. Portál Velká Pecka následně Zákazníka přesměruje na zabezpečenou internetovou platební bránu ČSOB, kde může poplatek za měsíční nebo roční Premium členství uhradit prostřednictvím své platební karty.

Jakmile Zákazník uhradí službu Premium členství nabízenou na Portále Velká Pecka, doručí Velká Pecka Zákazníkovi prostřednictvím jeho zákaznického profilu účtenku vystavenou v souladu se zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

III. Odstoupení od Smlouvy o poskytování služby Premium členství

Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy o poskytování služby Premium členství bez udání důvodu, a to do 14 dní od jejího uzavření. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Smlouvy informovat Velkou Pecku jedním z následujících způsobů:

 1. písemně na adresu sídla Velké Pecky, 
 2. elektronicky na email: zakaznici@rohlik.cz
 3. prostřednictvím telefonního čísla: 800 730 740, nebo
 4. využitím vzorového formuláře, jehož aktuální znění je k dispozici zde.

V případě platného odstoupení od Smlouvy budou Zákazníkovi vráceny peněžní prostředky na bankovní účet, ze kterého byl uhrazen poplatek za Premium členství bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy společnosti Velká Pecka došlo Zákazníkovo odstoupení od Smlouvy. V případě výslovného souhlasu Zákazníka mohou být peněžní prostředky za Premium členství nahrány ve formě kreditů na jeho zákaznický účet. Kredity mají časově neomezenou platnost.

IV. Zrušení služby Premium členství

Zákazník může své Premium členství zrušit i před uplynutím doby jeho trvání, avšak bez nároku na vrácení poplatku za Premium členství nebo jeho části. Možnost zrušit Premium členství má Zákazník bez udání důvodu jedním z následujících způsobů: 

 1. písemně na adresu sídla Velké Pecky, 
 2. elektronicky na email: zakaznici@rohlik.cz;
 3. zavoláním na telefonní číslo: 800 730 740; nebo
 4. v zákaznickém profilu, kde má Zákazník možnost vypnout automatické prodlužování Premium členství, čímž po uplynutí doby, na kterou bylo Premium členství zřízeno, toto členství zanikne.

Výjimku tvoří situace, kdy se Zákazník rozhodne zrušit službu Premium členství mezi 15–30 dnem po jejím zřízení. V takovém případě refunduje Velká Pecka Uživateli poplatek za zřízení služby Premium členství nahráním kreditů v odpovídající výši na jeho zákaznický účet. Kredity mají časově neomezenou platnost.

Po uplynutí 30 dní od zřízení služby Premium členství má Zákazník nárok na vrácení poplatku pouze tehdy, pokud nevyužil žádný z benefitů služby Premium členství. Poplatek by byl v tomto případě refundován prostřednictvím nahrání kreditů v odpovídající výši na zákaznický účet. Kredity mají časově neomezenou platnost.

V. Odpovědnost a záruky

Velká Pecka nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Velká Pecka využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Velká Pecka nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Velká Pecka způsobené zejm. přerušením přívodu el. energie.

Velká Pecka nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Velká Pecka. Velká Pecka nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Velká Pecka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Velká Pecka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Velká Pecka nenese odpovědnost za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Velká Pecka, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. II těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Velká Pecka také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ustanovení § 2924 občanského zákoníku

VI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Velká Pecka nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Velká Pecka.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Velká Pecka je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Velká Pecka je oprávněna prodej zboží nebo služeb na Portálu Velká Pecka kdykoli ukončit.

Společnost Velká Pecka je oprávněna tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, o čemž budou Zákazníci dopředu informování prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazníci mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Pokud Zákazníci se změnou nesouhlasí, jsou oprávněni Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc. 

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Velká Pecka jsou uvedeny na Portálu Velká Pecka. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: zakaznici@rohlik.cz, telefonní číslo: 800 730 740. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na zakaznici@rohlik.cz.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 30.6.2020.