Site languages:ČeskyEnglish

Podmínky pro nákup a užívání služby Premium členství pro stránku www.rohlik.cz

obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO 03024130, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „Velká Pecka“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.rohlik.cz (dále jen „VOP“)

Poslední aktualizace: 1.11.2018

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Velká Pecka upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Velká Pecka (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Velká Pecka a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.rohlik.cz (dále jen „Portál Velká Pecka“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Velká Pecka zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

II. Zřízení služby Premium členství

Zákazník má možnost zřídit si na Portálu Velká Pecka tzv. prémiové členství (dále jen „Premium členství“), a čerpat tak výhody s tímto členstvím spojené.

Služba Premium členství je zpoplatněna částkou 1999,- Kč za rok (dále jen „Poplatek“).

Sjednáním Premium členství Zákazník získává následující výhody:

  • doprava zdarma na každé místo v jím učiněné objednávce (v rámci zón rozvozu určených poskytovatelem na webových stránkách),
  • dedikované sloty pro uživatele Premium s garancí 80% dostupnosti v rámci provozní doby určené na webových stránkách,
  • přednostní podpora v případě technických obtíží v rámci doručování Zboží Velkou Peckou,
  • garantovaná celoroční 30% sleva na vybrané produkty privátní značky Rohlik.cz,
  • slevové kódy od vybraných partnerů Premium členství.

 

Službu Premium členství si Zákazník aktivuje na Webovém portálu, zvolí-li odkaz „Rohlik.cz Premium“. Následně tuto možnost potvrdí volbou „Předplatit za 1999,- Kč/rok“. Portál Velká Pecka následně Zákazníka přesměruje na zabezpečenou internetovou platební bránu ČSOB, kde může poplatek za Premium členství uhradit prostřednictvím své platební karty.

Jakmile Uživatel uhradí službu tzv. prémiové členství (dále jen „Premium členství“) nabízenou na portálu Velká Pecka, doručí Velká Pecka Uživateli prostřednictvím jeho zákaznického účtu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Společnost Velká Pecka si vyhrazuje právo změnit podmínky Premium členství, přičemž zákazníka o těchto změnách informuje.

III. Zrušení služby Premium členství

Premium členství je aktivní po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců s možností prodloužení délky Premium členství. Zákazník může své Premium členství zrušit i před uplynutím 12měsíční lhůty, avšak bez nároku na vrácení Poplatku za Premium členství nebo jeho části.

Zákazník je povinen zaslat oznámení o zrušení služby Premium členství písemnou formou na adresu Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.

IV. Odpovědnost a záruky

Velká Pecka nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Velká Pecka využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Velká Pecka nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Velká Pecka způsobené přerušením přívodu el. energie.

Velká Pecka nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Velká Pecka. Velká Pecka nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Velká Pecka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Velká Pecka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Velká Pecka neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Velká Pecka, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Velká Pecka dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Velká Pecka vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Velká Pecka také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

V. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Velká Pecka nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Velká Pecka.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Velká Pecka je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Velká Pecka je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Velká Pecka kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Velká Pecka jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: zakaznici@rohlik.cz, telefonní číslo: 800 730 740. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na zakaznici@rohlik.cz.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2018.