Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka

Podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek www.rohlik.cz

obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO 03024130, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „Velká Pecka“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.rohlik.cz (dále jen „VOP“)

Poslední aktualizace: 25.9.2017

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Velká Pecka upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Velká Pecka (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Velká Pecka a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.rohlik.cz (dále jen „Portál Velká Pecka“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Velká Pecka zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Velká Pecka mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Velká Pecka nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Velká Pecka je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Velkou Peckou uzavře, zůstane uložená u společnosti Velká Pecka a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Velká Pecka může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Velká Pecka informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Velká Pecka, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Společnost Velká Pecka je oprávněna prodej Zboží na Portálu Velká Pecka kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Velká Pecka na Portálu Velká Pecka nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

V případě koupě nápojů ve vratých obalech a následném vrácení vratých obalů společnost Velká Pecka s.r.o. vrací zálohu ve formě kreditů (dále jen „kredity“). Tyto je možné využít na další nákup na Portálu Velká Pecka v poměru 1 kredit = 1 koruna.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Velká Pecka za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Velká Pecka zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Velká Pecka a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Velká Pecka.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu Velká Pecka. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Velká Pecka Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „K objednávce“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Velká Pecka kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi Velkou Peckou a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Velká Pecka neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Velká Pecka je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na portálu společnosti My Air a.s.(dále jen „My Air“). Klient objednává službu tím, že vybere produkt znabídky, která se nachází v mobilní aplikaci My Air. Služba je dostupná v menu Pošlete radost v rámci chytrého přehledu. Po výběru produktu dochází k objednání za pomoci obrazovky, která zobrazuje DETAIL DÁRKU a za pomoci objednávkového formuláře. Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Pokračovat“. Tímto přejde na obrazovku KAM MÁME RADOST DORUČIT. Zde Zákazník vybírá obdarovanou osobu z historie obdarovaných nebo vyplňuje údaje o nové obdarované osobě, tj. kontaktní údaje a adresu na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží.Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku dokončí a odešle Zákazník společnosti Velká Pecka kliknutím na tlačítko „Objednat a Zaplatit“. Smlouva mezi Velkou Peckou a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka.

obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO 03024130, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „Velká Pecka“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.rohlik.cz (dále jen „VOP“)

Poslední aktualizace: 16.5.2017

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Velká Pecka upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Velká Pecka (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Velká Pecka a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.rohlik.cz (dále jen „Portál Velká Pecka“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Velká Pecka zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Velká Pecka mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Velká Pecka nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Velká Pecka je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Velkou Peckou uzavře, zůstane uložená u společnosti Velká Pecka a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Velká Pecka může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Velká Pecka informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Velká Pecka, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Společnost Velká Pecka je oprávněna prodej Zboží na Portálu Velká Pecka kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Velká Pecka na Portálu Velká Pecka nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Velká Pecka za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Velká Pecka zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Velká Pecka a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Velká Pecka.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Velká Pecka Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „K objednávce“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Velká Pecka kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi Velkou Peckou a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Velká Pecka neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Velká Pecka je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Velká Pecka Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Velká Pecka předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost. Vyjímkou je platební metoda společnosti Twisto payments a.s. (dále jen „Služba Twisto“), kdy objednávku může převzít pouze ten na jejíž jméno je objednávka vystavena.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Velká Pecka nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Velká Pecka.

Velká Pecka je oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Velká Pecka oprávněna odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že Velká Pecka není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití Portálu Velká Pecka.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Velká Pecka takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,

veškeré údaje, které poskytuje společnosti Velká Pecka, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,

se před zahájením užívání Portálu Velká Pecka důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Velká Pecka nebo na portálu My Air. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Velká Pecka, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Velká Pecka za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 18:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem společnosti Velká Pecka pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. V případě využití nabídky Expres Zákazník nemůže učiněnou Objednávku platně zrušit. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Velká Pecka požadovat a vymáhat Smluvní pokuty za náklady na přípravu a expedici objednávky (400 Kč). V případě požadavku zákazníka na opětovné doručení zákazník bere na vědomí, že společnost Velká Pecka je mu oprávněna účtovat Smluvní poplatek za poskytnutí služby (149 Kč). Poplatek za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi při novém doručení nákupu doúčtován k původní objednávce, při zrušení nákupu bude naúčtován při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost Velká Pecka vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Velká Pecka prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Velká Pecka předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Velká Pecka nebo prostřednictvím Portálu Velká Pecka a zaslat Zboží na své náklady na adresu U Prioru 884/4, 161 00, Praha 61. Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník také využít vzorový formulář, jehož aktuální znění, je k dispozici zde.

Pro vyloučení veškerých pochybností Velká Pecka v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Velká Pecka pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Velká Pecka, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Velká Pecka. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti Velká Pecka nebo v sídle podnikání společnosti Velká Pecka nebo prostřednictvím Portálu Velká Pecka a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Velká Pecka tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Velká Pecka jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Velká Pecka dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Velké Pecky za vady může upravit reklamační řád Velké Pecky.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na www.rohlik.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Velká Pecka je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Velká Pecka.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Velká Pecka způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Velká Pecka. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Velká Pecka.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Velká Pecka a vadné Zboží společnosti Velká Pecka předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Velká Pecka je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Velká Pecka zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Velká Pecka nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Velká Pecka nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladě.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

Ceny Zboží uvedené na Portálu Velká Pecka jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Velká Pecka prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží, nezvolil-li Zákazník k úhradě Službu Twisto, nebo platbu na fakturu u společnosti Veká Pecka.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Velká Pecka není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platební systém ČSOB (internetovou platební bránu) provozovaný společností Československá obchodní banka, a. s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ČSOB je provozován výhradně společnosti Československá obchodní banka a.s., Společnost Velká Pecka proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou na místě kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Služba Twisto. Zvolil-li si Zákazník jako způsob placení Službu Twisto, může prostřednictvím této Služby Twisto objednat nákup až ve výši 5000,- Kč. Za nákup v tomto případě zaplatí ve lhůtě až 14 dní od uzavření Smlouvy. Termín pro reklamaci nedodaného nebo nepřevzatého nákupu je maximálně 3 dny od vybraného termínu doručení.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít Službu Twisto, je před jejím využitím povinen seznámit se s „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky Twisto payments a.s.“. Společnost Velká Pecka nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití této Služby Twisto.

Služba na fakturu společnosti Velká Pecka. Tato platba je výhradně určena pouze pro právnické osoby (dále jen firmy) a je sjednána po zaslání písemné žádosti na webovém portálu Velká Pecka a následném schválení ze strany společnosti Velká Pecka. Prostřednictvým této služby může právnická osoba (dále jen Firma) objednat nákup v předstanovené výši na které se obě strany při schválení žádosti dohodnou. Za nákup v tomto případě zaplatí ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy.Termín pro reklamaci nedodaného nebo nepřevzatého nákupu je stejná jako u jiných platebních metod, vyjímkou Twista.

Máli fyzická osoba k úhrade ceny Zboží v úmyslu využít platby na fakturu, vystavenou společností Velká Pecka, je před jejím využitím povinen provést registraci právnické osoby (dále jen Firmy) vyplnit náležité a pravdivé údaje ( jméno společnosti, adesu společnosti IČ a DIČ a výši měsíčního limitu)

V případě změny těchto údajů, se právnická osoba zaručuje informovat společnost Velká Pecka písemně a před odesláním Objednávky. Fakturační údaje nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Jakmile Uživatel uhradí zboží nabízené na portálu Velká Pecka, doručí společně s objednávkou Velká Pecka Uživateli účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Velká Pecka vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na Portálu Velká Pecka.

Při Objednávce Zboží na váhu si Velká Pecka vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. V případě vyšší váhy Zákazník doplácí takto vzniklý nedoplatek.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce), u nějž je cena na Portálu Velká Pecka jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Velká Pecka požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena; v případě nedoplatku Zákazník chybějící částku doplatí.

VI. Odpovědnost a záruky

Velká Pecka nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Velká Pecka využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Velká Pecka nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Velká Pecka způsobené přerušením přívodu el. energie.

Velká Pecka nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Velká Pecka. Velká Pecka nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Velká Pecka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Velká Pecka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Velká Pecka neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Velká Pecka, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Velká Pecka dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Velká Pecka vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Velká Pecka také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogistické zboží

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Velká Pecka je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

Velká Pecka si vyhrazuje právo zavést aktuální nabídkou na Portálu Velká Pecka a/ nebo prostřednictvím aktualizované verze VOP zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Velká Pecka (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Velká Pecka výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Velká Pecka.

Přístup a užití Portálu Velká Pecka ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Velká Pecka způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Velká Pecka. Portál Velká Pecka je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Velká Pecka, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Velká Pecka.

Zákazník užívá Portál Velká Pecka na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Velká Pecka jsou pouze ilustrativní.

Velká Pecka neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Velká Pecka, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Velká Pecka ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Velká Pecka si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Velká Pecka.

Velká Pecka není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost Velká Pecka, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti Velká Pecka, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Velká Pecka.

Velká Pecka zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Velká Pecka, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Velká Pecka o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů může Velká Pecka, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Velká Pecka.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu platné registrace, a není-li Zákazník registrován po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části X. těchto VOP.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Velká Pecka odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Velká Pecka. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Velká Pecka povinna tuto informaci předat. Velká Pecka má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Velká Pecka a osob prezentujících na Portálu Velká Pecka své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Velká Pecka na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

X. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Velká Pecka nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Velká Pecka.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Velká Pecka je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Velká Pecka je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Velká Pecka kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Velká Pecka jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: zakaznici@rohlik.cz, telefonní číslo: 800 730 740. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na zakaznici@rohlik.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.5.2017.

Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Velká Pecka předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost. Vyjímkou je platební metoda společnosti Twisto payments a.s. (dále jen „Služba Twisto“), kdy objednávku může převzít pouze ten na jejíž jméno je objednávka vystavena.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Velká Pecka nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Velká Pecka.

Velká Pecka je oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Velká Pecka oprávněna odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že Velká Pecka není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití Portálu Velká Pecka.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Velká Pecka takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,

veškeré údaje, které poskytuje společnosti Velká Pecka, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,

se před zahájením užívání Portálu Velká Pecka důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Velká Pecka. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Velká Pecka, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Velká Pecka za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné prostřednictvím Portálu Velká Pecka nejpozději do 18:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem společnosti Velká Pecka pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. V případě využití nabídky Expres Zákazník nemůže učiněnou Objednávku platně zrušit. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Velká Pecka požadovat a vymáhat Smluvní pokuta za náklady na přípravu a expedici objednávky (400 Kč). V případě požadavku zákazníka na opětovné doručení zákazník bere na vědomí, že společnost Velká Pecka je mu oprávněna účtovat Smluvní poplatek za poskytnutí služby (149 Kč). Poplatek za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi při novém doručení nákupu doúčtován k původní objednávce, při zrušení nákupu bude naúčtován při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost Velká Pecka vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Velká Pecka prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Velká Pecka předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Velká Pecka nebo prostřednictvím Portálu Velká Pecka a zaslat Zboží na své náklady na adresu U Prioru 884/4, 161 00, Praha 61. Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník také využít vzorový formulář, jehož aktuální znění, je k dispozici zde.

Pro vyloučení veškerých pochybností Velká Pecka v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Velká Pecka pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Velká Pecka, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Velká Pecka. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti Velká Pecka nebo v sídle podnikání společnosti Velká Pecka nebo prostřednictvím Portálu Velká Pecka a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Velká Pecka tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Velká Pecka jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Velká Pecka dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Velké Pecky za vady může upravit reklamační řád Velké Pecky.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na www.rohlik.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Velká Pecka je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Velká Pecka.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Velká Pecka způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Velká Pecka. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Velká Pecka.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Velká Pecka a vadné Zboží společnosti Velká Pecka předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Velká Pecka je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Velká Pecka zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Velká Pecka nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Velká Pecka nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladě.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

Ceny Zboží uvedené na Portálu Velká Pecka jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Velká Pecka prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží, nezvolil-li Zákazník k úhradě Službu Twisto, nebo platbu na fakturu u společnosti Veká Pecka.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Velká Pecka není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platební systém ČSOB (internetovou platební bránu) provozovaný společností Československá obchodní banka, a. s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ČSOB je provozován výhradně společnosti Československá obchodní banka a.s., Společnost Velká Pecka proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou na místě kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Služba Twisto. Zvolil-li si Zákazník jako způsob placení Službu Twisto, může prostřednictvím této Služby Twisto objednat nákup až ve výši 5000,- Kč. Za nákup v tomto případě zaplatí ve lhůtě až 14 dní od uzavření Smlouvy. Termín pro reklamaci nedodaného nebo nepřevzatého nákupu je maximálně 3 dny od vybraného termínu doručení.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít Službu Twisto, je před jejím využitím povinen seznámit se s „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky Twisto payments a.s.“. Společnost Velká Pecka nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití této Služby Twisto.

Služba na fakturu společnosti Velká Pecka. Tato platba je výhradně určena pouze pro právnické osoby (dále jen firmy) a je sjednána po zaslání písemné žádosti na webovém portálu Velká Pecka a následném schválení ze strany společnosti Velká Pecka. Prostřednictvým této služby může právnická osoba (dále jen Firma) objednat nákup v předstanovené výši na které se obě strany při schválení žádosti dohodnou. Za nákup v tomto případě zaplatí ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy.Termín pro reklamaci nedodaného nebo nepřevzatého nákupu je stejná jako u jiných platebních metod, vyjímkou Twista.

Máli fyzická osoba k úhrade ceny Zboží v úmyslu využít platby na fakturu, vystavenou společností Velká Pecka, je před jejím využitím povinen provést registraci právnické osoby (dále jen Firmy) vyplnit náležité a pravdivé údaje ( jméno společnosti, adesu společnosti IČ a DIČ a výši měsíčního limitu)

V případě změny těchto údajů, se právnická osoba zaručuje informovat společnost Velká Pecka písemně a před odesláním Objednávky. Fakturační údaje nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Jakmile Uživatel uhradí zboží nabízené na portálu Velká Pecka, doručí společně s objednávkou Velká Pecka Uživateli účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Velká Pecka vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na Portálu Velká Pecka.

Při Objednávce Zboží na váhu si Velká Pecka vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. V případě vyšší váhy Zákazník doplácí takto vzniklý nedoplatek.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce), u nějž je cena na Portálu Velká Pecka jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Velká Pecka požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena; v případě nedoplatku Zákazník chybějící částku doplatí.

VI. Odpovědnost a záruky

Velká Pecka nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Velká Pecka využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Velká Pecka nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Velká Pecka způsobené přerušením přívodu el. energie.

Velká Pecka nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Velká Pecka. Velká Pecka nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Velká Pecka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Velká Pecka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Velká Pecka neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Velká Pecka, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Velká Pecka dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Velká Pecka vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Velká Pecka také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogistické zboží

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Velká Pecka je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

Velká Pecka si vyhrazuje právo zavést aktuální nabídkou na Portálu Velká Pecka a/ nebo prostřednictvím aktualizované verze VOP zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Velká Pecka (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Velká Pecka výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Velká Pecka.

Přístup a užití Portálu Velká Pecka ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Velká Pecka způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Velká Pecka. Portál Velká Pecka je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Velká Pecka, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Velká Pecka.

Zákazník užívá Portál Velká Pecka na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Velká Pecka jsou pouze ilustrativní.

Velká Pecka neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Velká Pecka, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Velká Pecka ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Velká Pecka si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Velká Pecka.

Velká Pecka není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost Velká Pecka, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti Velká Pecka, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Velká Pecka.

Velká Pecka zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Velká Pecka, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Velká Pecka o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů může Velká Pecka, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Velká Pecka.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu platné registrace, a není-li Zákazník registrován po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části X. těchto VOP.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Velká Pecka odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Velká Pecka. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Velká Pecka povinna tuto informaci předat. Velká Pecka má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Velká Pecka a osob prezentujících na Portálu Velká Pecka své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Velká Pecka na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

X. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Velká Pecka nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Velká Pecka.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Velká Pecka je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Velká Pecka je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Velká Pecka kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Velká Pecka jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: zakaznici@rohlik.cz, telefonní číslo: 800 730 740. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na zakaznici@rohlik.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.9.2017.

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK