Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Vratné tašky

Podmínky pro užívání služby „dodávání Zboží ve vratných taškách“

obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO: 030 24 130, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 („Velká Pecka“ a „Podmínky“).

Poslední aktualizace: 6. 1. 2023

  1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují vzájemná práva v povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním služby „dodávání Zboží ve vratných taškách“ poskytované společností Velká Pecka jejím zákazníkům („Zákazník") a navazují na Všeobecné obchodní podmínky www.rohlik.cz („VOP“), které se uplatní na ostatní vztahy mezi společností Velká Pecka a Zákazníkem výslovně těmito Podmínkami neupravené. Pojmy s velkým písmenem nedefinované v těchto Podmínkách mají stejný význam jako ve VOP.

  1. Zřízení služby „dodávání Zboží ve vratných taškách“

Zboží je Zákazníkovi standardně dodáváno v jednorázových papírových taškách („papírové tašky“). Zákazník má právo papírové tašky vracet kurýrovi k jejich recyklaci či jinému schválenému použití vždy při každém následujícím doručení Zboží.

Nově může Zákazník zvolit službu dodávání Zboží v taškách pro opakované použití vyrobených z recyklovaných PET lahví („Služba“ a „vratné tašky“). Tuto volbu může Zákazník provést zakliknutím příslušného tlačítka (tlačítko „ZABALIT DO“ s možností volby z variant „papírové tašky“ nebo „vratné tašky“) v rámci rekapitulace Objednávky.

Zakliknutím tlačítka „ZABALIT DO“ s volbou varianty „vratné tašky“ a následným odesláním Objednávky (kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“) Zákazník vyjadřuje svůj zájem o Službu a zároveň i souhlas s těmito Podmínkami.

V případě, že Zákazník zvolí Službu, tj. prvně zvolí dodávání Zboží ve vratných taškách, zavazuje se uhradit společnosti Velká Pecka jednorázový poplatek za využívání Služby ve výši 250 Kč („Poplatek“). V případě zvolení Služby nedochází k uzavření kupní smlouvy na vratné tašky; vlastnické právo k recyklovatelným taškám zůstává po dobu poskytování Služby společnosti Velká Pecka. Poplatek bude Zákazníkovi připočten k ceně za Zboží při první Objednávce, pro kterou Zákazník zvolil dodávání Zboží ve vratných taškách.

Zákazník má právo vratné tašky vrátit společnosti Velká Pecka jejich předáním kurýrovi při následujícím dodání Zboží. Údržbu (praní, čištění) vratných tašek zajištuje společnost Velká Pecka na vlastní náklady.

Zákazník bude mít k dispozici zásobu 20 vratných tašek. V případě, že počet aktuálně nevrácených vratných tašek dosahuje počtu 20 a více, bude Zboží v rámci každé následující Objednávky dodáváno opět v jednorázových papírových taškách, a to až do doby, kdy počet nevrácených vratných tašek bude snížen pod 20. Informace o aktuálním stavu zásoby vratných tašek bude pro Zákazníka přístupná v uživatelském účtu Zákazníka dostupném na Portálu Velká Pecka a/nebo v mobilní aplikaci.

Ilustrační příklady:

Př. 1: Zákazník zvolí dodávání Zboží ve vratných taškách, Zboží v rámci jedné Objednávky bude dodáno v 15 recyklovatelných taškách (první dodání). Při následující Objednávce bude Zboží dodáno v 7 recyklovatelných taškách (druhé dodání). Celkem tedy Zákazník bude disponovat 22 taškami. Pokud v rámci druhého dodání Zákazník vrátí alespoň 3 tašky (tj. nadále by disponoval 19 taškami), bude mu při následující Objednávce Zboží dodáno opět ve vratných taškách. Pokud Zákazník vrátí pouze 2 tašky, je dosažen maximální počet vratných tašek, kterými může Zákazník disponovat a při následující Objednávce bude Zákazníkovi Zboží dodáno v papírových taškách.

Př. 2: Zákazník zvolí dodávání Zboží ve vratných taškách, Zboží v rámci jedné Objednávky bude dodáno ve 21 recyklovatelných taškách. Jelikož Zákazník bude disponovat vyšším než maximálním počtem vratných tašek, bude příští objednávka dodána celá v papírových taškách. Pro obnovení dodávání Zboží ve vratných taškách musí Zákazník při dalším dodání Zboží vrátit kurýrovi minimálně 3 vratné tašky.

  1. Ukončení Služby v případě neaktivity Zákazníka

Služba je ukončena:

  1. pokud Zákazník neobjedná Zboží po dobu delší než 12 měsíců a zároveň má u sebe alespoň 1 recyklovatelnou tašku, kterou nevrátil společnosti Velká Pecka;
  2. v případě, že Zákazník vyčerpá zásobu vratných tašek a tašky (nebo jejich část) nevrátí společnosti Velká Pecka do 3 měsíců ode dne, kdy došlo k vyčerpání zásoby tašek.

V obou uvedených případech přechází okamžikem ukončení Služby na Zákazníka bezplatně vlastnické právo k nevráceným recyklovatelným taškám. Pokud by po ukončení Služby Zákazník měl zájem Službu znovu využít, postačí, pokud zaklikne tlačítko „ZABALIT DO“ s volbou varianty „vratné tašky“. V takovém případě však bude povinen znovu zaplatit Poplatek.

Vrácení vratných tašek společnosti Velká Pecka je možné výlučně jejich předáním kurýrovi při dodání jakékoliv Objednávky Zboží.

  1. Zrušení Služby Zákazníkem

Zákazník, který je spotřebitelem, má kromě práva od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů i právo Službu kdykoliv zrušit, a to bez omezení. V případě, že Zákazník zruší Službu a vrátí společnosti Velká Pecka všechny vratné tašky, které mu byly dodány, bude mu vrácen Poplatek. Zrušení a žádost o vrácení Poplatku probíhá výlučně telefonicky na zákaznické lince společnosti Velká Pecka 800 730 740. Poplatek je Zákazníkovi vrácen ve lhůtě do 14 dnů jedním z následujících způsobů:

  1. Připsáním kreditů na nákup Zboží na uživatelský účet Zákazníka vedeného na Portálu Velká Pecka. Kredity mají časově neomezenou platnost.
  2. Zákazník má rovněž právo požádat o vrácení Poplatku bezhotovostním převodem. V takovém případě budou Zákazníkovi vráceny peněžní prostředky na bankovní účet, ze kterého byl Poplatek uhrazen.

Pokud by po zrušení Služby Zákazník měl zájem Službu znovu využít, postačí, pokud zaklikne tlačítko „ZABALIT DO“ s volbou varianty „vratné tašky“. V takovém případě však bude povinen znovu zaplatit Poplatek.

  1. Závěrečná ustanovení

Společnost Velká Pecka nenese odpovědnost za jakoukoli škodu ani případnou nemajetkovou újmu vzniklou Zákazníkovi v případě, že vratné tašky nebudou dočasně k dispozici z důvodu vyčerpání zásob, výpadku dodávek tašek od dodavatele či obdobných situací. V takovém případě si společnost Velká Pecka vyhrazuje právo po dobu nedostupnosti vratných tašek dodávat Zboží v papírových taškách a zároveň se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, které lze po ní rozumně požadovat, aby zajistila, že dodávání ve vratných taškách bude co nejdříve obnoveno. V případě, že společnost Velká Pecka nebude schopna zajistit dodávání Zboží ve vratných taškách po dobu více jak 90 dní, je povinna Zákazníkovi Poplatek vrátit, a to za podmínek uvedených výše v těchto Podmínkách a dále za podmínky, že Zákazník vrátí společnosti Velká Pecka, všechny vratné tašky, které mu byly dodány.  

Vztahy vyplývající z těchto Podmínek mezi společností Velká Pecka a Zákazníky se řídí právním řádem České republiky a VOP. Postup pro řešení spotřebitelských sporů soudní a mimosoudní cestou je upraven v článku 10 Závěrečná ustanovení VOP.

Společnost Velká Pecka je oprávněna kdykoliv tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, o čemž budou Zákazníci dopředu informování prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. Pokud Zákazníci se změnou Podmínek nesouhlasí, jsou oprávněni Službu zrušit a žádat o vrácení Poplatku, a to za podmínek uvedených výše v těchto Podmínkách a dále za podmínky, že Zákazník vrátí společnosti Velká Pecka, všechny vratné tašky, které mu byly dodány. 

Kontaktní údaje zákaznické podpory společnosti Velká Pecka jsou uvedeny na Portálu Velká Pecka. Adresa pro doručování prostřednictvím emailu je: zakaznici@rohlik.cz, telefonní číslo: 800 730 740. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na zakaznici@rohlik.cz.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 8. 2021.