• V Den české státnosti fungujeme stejně, jako každý jiný den. Užijte si volno a nákupy nechte na nás! Bez front až ke dveřím. 

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „Kupte Activii a vyhrajte 4 x 10 000 kreditů!“ („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.rohlik.cz a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 452 72 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1514 („organizátor“). Organizátor věnuje ceny do soutěže.

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na internetové adrese www.rohlik.cz („soutěžní stránky“) v rámci následujícího soutěžního období:

  • od 2. 5. 2022 00:00:00 hod. do 29. 5. 2022 23:59:59 hod. („soutěžní období“).

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda soutěžící splnil podmínky pro zařazení do soutěže v soutěžním období, je okamžik odeslání závazné objednávky zboží uskutečněné prostřednictvím e-shopu rohlik.cz, která následně (tj. i po uplynutí soutěžního období) nebyla zákazníkem vrácena (a to jako celek nebo i jen částečně, pokud by v důsledku toho došlo k poklesu hodnoty minimální požadované výše objednávek potřebných pro účast v soutěži), resp. u níž kupujícím nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uplatnění oprávněné reklamace zboží nesnižuje hodnotu objednávky pro účel účasti v soutěži.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má pod svým jménem veden uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). S ohledem na možnost nákupu zboží na e-shopu rohlik.cz pouze po předchozí registraci, se za jednoho soutěžícího považuje jeden uživatelský účet vedený na e-shopu rohlik.cz.

 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli nebo organizátorovi, osobám s pořadatelem nebo organizátorem personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

CENY

Do soutěže jsou vloženy ceny v následujícím počtu a výši:

  • 4x poukaz na Rohlík kredity v hodnotě 10.000 Kč 

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním objednávky zboží na e-shopu rohlik.cz („soutěžní nákup“) obsahující alespoň 1 ks zboží ze sortimentu organizátora: Activia („soutěžní produkty“). Nepřihlíží se k zakoupeným soutěžním produktům, které byly po uskutečnění soutěžního nákupu ze strany soutěžícího vráceny pořadateli či u nichž soutěžící odstoupil od kupní smlouvy. V případě, že ze strany soutěžícího dojde v rámci jednoho soutěžního nákupu k doobjednání zboží, a to ještě před faktickým doručením této objednávky, je tato započítána spolu s původní objednávkou jako jeden uskutečněný a skutečně doručený soutěžní nákup.

 

Organizátor si vyhrazuje právo mezi soutěžní produkty průběžně zařazovat i další produkty ze svého sortimentu, v takovém případě by byl rozšířen seznam soutěžních produktů uvedených výše.

 

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou a převzetím soutěžního nákupu). Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o ceny; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

 

Každý soutěžící se v soutěžním období zařadí do slosování o ceny právě tolikrát, kolik zakoupí soutěžních produktů, tj. nakoupením každého jednoho kusu soutěžního produktu získá soutěžící jeden soutěžní hlas, přičemž do slosování bude zařazen každý z těchto soutěžních hlasů samostatně. Jinými slovy, vyšší počet zakoupených soutěžních produktů (soutěžních hlasů) zvyšuje statistickou pravděpodobnost výhry soutěžícího, avšak soutěže je možno se účastnit i jen s jedním soutěžním hlasem.

 

Účast v soutěži může soutěžící odmítnout prostřednictvím zákaznické telefonní linky 800 730 740 nebo e-mailu zakaznici@rohlik.cz.

 

Slosování proběhne ve lhůtě do 3 kalendářních dnů po skončení soutěžního období. Losování výherců proběhne prostřednictvím generátoru náhodných čísel. V případě, že se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk cen (a některé nebo všechny do soutěže vložené ceny tak nebudou moci být uděleny), případně některý z výherců odmítne cenu převzít, propadají nerozdělené ceny ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vyhlášení výherců jednotlivých cen probíhá do 10 kalendářních dní od ukončení soutěžního období. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho uživatelským účtem na e-shopu rohlik.cz a současně zavoláním a/nebo odesláním SMS zprávy na telefon, který soutěžící uvedl ve svém uživatelském účtu na e-shopu rohlik.cz. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jeho e-mail a telefonní číslo zaregistrované na e-shopu rohlik.cz budou užity ke sdělení výhry v soutěži. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávného e-mailu či telefonního čísla či jiné chyby v rámci uživatelského účtu soutěžícího. Pokud výherce na oznámení o výhře nezareaguje do pěti (5) pracovních dnů a/nebo bude z jiného důvodu uvedeného v těchto podmínkách ze soutěže vyloučen či výhru nepřevezme v souladu s podmínkami popsanými níže, výhra náleží dalšímu soutěžícímu v pořadí výherců.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže či omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na soutěžních stránkách. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací cen.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, město bydliště, telefon, e-mailová adresa a informace o soutěžním nákupu.

 

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

  • uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;

  • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;

  • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;

  • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

 

Výherce soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, město bydliště, telefon, e-mailová adresa budou předány Organizátorovi pro účely zajištění předání výhry, plnění právních povinností a ochrany jeho oprávněných zájmů. Organizátor je ve vztahu k osobním údajům výherce soutěže dalším správcem osobních údajů.

 

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: privacy@rohlikgroup.com nebo zakaznici@rohlik.cz.

 

Pořadatel je na základě oprávněného zájmu oprávněn bezplatně rozšiřovat jméno, první písmeno příjmení a město bydliště výherce v soutěži. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání ceny je pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šírit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního na soutěžních stránkách nebo sociálních sítích pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce doby konání soutěže. Proti tomuto zpracování může soutěžící vznést námitku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

 

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

 

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.