ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „POCHUTNEJTE SI A VYHRAJTE KOLOBĚŽKU“

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Pořadatelem soutěže “Pochutnejte si a vyhrajte koloběžku” (dále také jako "soutěž"), je společnost Velká Pecka s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 03024130, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 226550 (dále jen „Pořadatel“), který pověřil technickým provedením soutěže společnost BEL Sýry Česko, a.s., se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, IČ: 60714603 (dále jen „Organizátor“).

Organizátor jedná jako zástupce Pořadatele, a disponuje tak stejnými právy a povinnosti jako Pořadatel; pokud tato pravidla hovoří o Pořadateli, uplatní se tato ustanovení i na Organizátora, pokud ze smyslu příslušného ustanovení nevyplývá opak.

II. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na internetové adrese www.rohlik.cz, v době od 21. 3. 2022 do 22. 5. 2022, včetně, (dále také jako „doba konání soutěže“), a to v rámci devíti soutěžních období, která odpovídají devíti kalendářním týdnům tak, jak je níže uvedeno:

  • od 21.3.2022 do 27.3.2022, včetně,
  • od 28.3.2022 do 3.4.2022, včetně,
  • od 4.4.2022 do 10.4.2022, včetně,
  • od 11.4.2022 do 17.4.2022, včetně,
  • od 18.4.2022 do 24.4.2022, včetně,
  • od 25.4.2022 do 1.5.2022, včetně,
  • od 2.5.2022 do 8.5.2022, včetně,
  • od 9.5.2022 do 15.5.2022, včetně,
  • od 16.5.2022 do 22.5.2022, včetně.

 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda nákup proběhl v soutěžním období, je okamžik doručení závazné objednávky nákupu prostřednictvím webového portálu Rohlík.cz.

III. PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Pravidla soutěže v úplném znění jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu konání soutěže na webu www.rohlik.cz (dále také jako „soutěžní stránky“). Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.

Pokud Pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „soutěžící“) starší 18 let z řad zákazníků internetového obchodu Rohlík.cz s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži.

S ohledem na možnost nákupu na webovém portálu Rohlík.cz jen po předchozí registraci, se za soutěžícího považuje každý jeden účet na tomto webovém portálu.

Soutěžící, který řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období, bude ze soutěže vyloučen.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, Organizátorovi či k osobám s Pořadatelem nebo Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 českého občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, který vykazuje známky podvodného soutěžení nebo je u něj jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým zakoupením alespoň 1 ks Soutěžního produktu (jak je definován níže) od firmy Bel Sýry na internetovém obchodu Rohlík.cz. Pro posouzení, zda byl produkt zakoupen na internetovém obchodu Rohlík.cz, slouží údaj o zakoupení v objednávkovém systému rohlik.cz, přičemž toto potvrzení je zároveň zasíláno soutěžícímu na jeho e-mail a/nebo telefon; nepřihlíží se k produktům, které byly po nákupu vráceny kupujícím nebo u nichž kupující odstoupil od kupní smlouvy.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěžními produkty (dále jen „Soutěžní produkt“) je následující zboží ze sortimentu Bel Sýry (a to bez ohledu na konkrétní příchuť výrobku v rámci uvedené řady):

· Veselá kráva

· Sýr a Křup

· Babybel

· Kiri

· Gervais

· Nurishh

· Smetanito

· Tomik

· Matador

 

a to současně za podmínky, že konkrétní produkt je označen logem „koloběžka v obrázku“, jak je zobrazeno v příloze č. 1 těchto pravidel.

Organizátor si vyhrazuje právo mezi Soutěžní produkty zařazovat průběžně i další produkty ze svého sortimentu. Podrobný a aktuální seznam produktů, jejichž nákup je zohledňován pro potřeby posouzení účasti v této soutěži, je uveden v přiložené tabulce, která tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel.

Registrace do soutěže probíhá automaticky se závazným odesláním a úhradou nákupu. Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen případnou výhru převzít, činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Vícenásobná soutěž je možná, ale vždy jen prostřednictvím nového soutěžního nákupu, který je vázán na online účet registrovaný na Rohlík.cz, a současně za řádného splnění podmínek účasti dle těchto pravidel. Počet nákupů produktu na jeden účet/e-mail není omezený.

Nakoupením každého jednoho kusu Soutěžního produktu získá soutěžící jeden soutěžní hlas, přičemž při slosování bude do soutěže zařazen každý z těchto soutěžních hlasů samostatně. Vyšší počet soutěžních hlasů zvyšuje statistickou pravděpodobnost výhry soutěžícího.

V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

Výhrou v soutěži je Elektronická koloběžka Ninebot Kickscooter F40E by Segway. Do soutěže je vloženo celkem 9 ks výher.

Vyhlášení výherců bude probíhat vždy po ukončení každého jednotlivého soutěžního období. Určení výherce probíhá na základě automatického algoritmu generování pořadí z anonymizovaných účtenek; algoritmus stanoví pořadatel a není povinen jej zveřejnit.

Jeden soutěžící ve shora definovaném smyslu je oprávněn vyhrát v této soutěži pouze jednou. Pokud by nastala situace, že již prokazatelně jednou vyhrál, a byl by znovu postupem podle následujícího článku vybrán jako výherce, nevznikne mu nárok na výhru, neboť v souladu s těmito pravidly může každý vyhrát pouze jednou, a Pořadatel či Organizátor je oprávněn určit nového výherce postupem podle níže uvedeného článku.

V případě výhry bude výherce kontaktován prostřednictvím emailu, který je spojený s jeho online účtem na webu Rohlík.cz. a současně formou SMS zprávy na telefonní číslo, které soutěžící uvedl ve svém účtu na webu Rohlík.cz, a to do 14 dnů od zveřejnění výhry.

Pokud má výherce zájem výhru převzít, sdělí pořadateli své jméno a příjmení, jakož i platnou adresu, na které se běžně zdržuje, a to za účelem doručení výhry. Výhra bude doručena na výhercem sdělenou adresu do 30 dnů od ukončení soutěže, eventuálně je výherce povinen převzít výhru v místě jejího uskladnění, které mu bude ze strany Pořadatele či Organizátora předem písemně sděleno.

V případě, že výherce není daňovým rezidentem České republiky, je povinen pro potřeby hlášení správce daně uvést i stát, jehož je daňovým rezidentem, datum, místo a stát svého narození, jakož i další informace, které jsou pro tyto účely vyžadovány ze strany příslušných správních úřadů.

Účastí v soutěži a kladnou odpovědí na e-mail se sdělením o výhře podle tohoto článku pravidel soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

V případě, že výherce na oznámení o výhře nezareaguje do 5 pracovních dnů a/nebo nesdělí údaje zde uvedené či bude z jiného důvodu uvedeného v těchto podmínkách ze soutěže vyloučen či výhru nepřevezme, výhra propadá ve prospěch Pořadatele či Organizátora, který je následně oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to určením nového výherce postupem podle tohoto článku.

Soutěžící se účastní soutěže s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžité či jakékoliv jiné plnění, než jak je uvedeno v těchto pravidlech.

Výhry z této soutěže nejsou právně vymahatelné.

Není možné se výhry vzdát ve prospěch jiného uživatele. V případě odmítnutí výhry, neposkytnutí potřebné součinnosti dle tohoto článku, či odmítnutí účasti nebo odmítnutí těchto pravidel, výhra propadá ve prospěch Pořadatele či Organizátora, který je oprávněn určit nového výherce postupem podle tohoto článku.

VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, aby jeho e-mail zaregistrovaný na webu Rohlík.cz byl užit ke sdělení výhry v soutěži; kladnou odpovědí na e-mail o sdělení o výhře v soutěži soutěžící souhlasí s těmito pravidly a pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i se zpracováním osobních údajů; to vše za podmínek uvedených v samostatném dokumentu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zpracovány budou kontaktní údaje soutěžícího a případně další údaje poskytnuté pro účely realizace a účasti v soutěži.

Soutěžící má zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, avšak odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů ztrácí účastník nárok na účast v dané soutěži.

VII. SOUHLAS VÝHERCE S POŘÍZENÍM A ZVEŘEJNĚNÍM OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU

Registrací do soutěže soutěžící výslovně souhlasí, aby společnosti Bel Sýry Česko a. s., Velká Pecka s.r.o. (Rohlík.cz) a Birel Advertising, s.r.o. v rámci předání ceny v soutěži, pořídily fotografie z tohoto předání, na kterých bude zachycen výherce spolu s výhrou, s tím, že tyto fotografie budou použity k marketingových účelům shora uvedených společností a jejich šíření bude prováděno obvyklým způsobem (zejména na sociálních sítích a webových stránkách daných společností) a v rozsahu, který lze vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

Souhlas dle předchozího odstavce s pořízením fotografií a jejích následným šířením uděluje výherce bezplatně a na dobu určitou, a to konkrétně na dobu 5 let od pořízení předmětných fotografií.

VIII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

  1. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže je oprávněn nahradit shora uvedenou výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty – zejména pokud budou výhry dostupné pouze s velkými obtížemi, a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za dostupnost soutěžních produktů v prodejní síti Rohlík.cz.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu www.rohlik.cz.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o vzniku nároku na výhru, za nedoručení zásilky s výhrou, za nemožnost navázat s výhercem kontakt a / nebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí. Pořadatel zejména neodpovídá za činnost či nečinnost poskytovatelů e-mailové komunikace a doručovatele zásilek.

Soutěžící přijetím výhry potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že Pořadatel ani Organizátor neodpovídá žádným způsobem za využití výhry výhercem od okamžiku podpisu protokolu o převzetí výhry, který bude s výhercem podepsán, zejména není odpovědný ani neručí za jakékoliv případné škody či újmy, havárie ani jiné události způsobené Výhercem při příležitosti užívání výhry, a to bez ohledu na to, zda je zavinil Výherce, třetí osoba či technické vady výhry.

Pořadatel ani Organizátor není povinen vstoupit do jednání se Soutěžícím nad rámec práv a povinností stanovených těmito Pravidly.

V případě, že výherci vznikne v souvislosti s výhrou daňová povinnost, vypořádá tuto povinnost srážkovou daní Organizátor (resp. jím zmocněná osoba, Birel Advertising, s.r.o., IČ: 25959883), v zastoupení a z pověření Pořadatele.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží.

Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat Pořadateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže písemně na adresu Pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

Pořadatel neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázán, neodpovídá za plnění třetích stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého právního řádu, s tím, že jakékoliv případné spory související s touto soutěží budou řešeny výlučně před věcně příslušnými soudy České republiky.

V Praze dne 21.3.2022.

Přílohy

Příloha č. 1

 

  

Příloha č. 2