• Vážení zákazníci, momentálně se bohužel potýkáme s nedostatkem skladových kapacit a nemáme tak otevřen dostatek časových oken na to, abyste si mohli objednat nákup na čas, který vám vyhovuje. Omlouváme se, že se na nás nemůžete plně spolehnout a usilovně pracujeme na nápravě.

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

“POCHUTNEJTE SI A VYHRAJTE SKÚTR" (dále jen "soutěž")

POŘADATEL

Pořadatelem soutěže “Pochutnejte si a vyhrajte auto” (dále jen "soutěž"), je společnost Velká Pecka s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 03024130, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 226550 (dále jen „Pořadatel“), který pověřil technickým provedením soutěže společnost BEL Sýry Česko, a.s., se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, IČ: 60714603 (dále též „Organizátor“). Organizátor jedná jako zástupce Pořadatele, a má proto stejná práva a povinnosti jako Pořadatel; pokud tato pravidla hovoří o Pořadateli, platí ustanovení i na Organizátora, pokud ze smyslu ustanovení nevyplývá opak.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže v úplném znění jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu konání soutěže na webu www.rohlik.cz (dále také jako „soutěžní stránky“). Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.

Pokud Pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na internetové adrese www.rohlik.cz, a to v rámci třech soutěžních období:

  • Od 22.2.2021 do 6.4.2021, včetně
  • Od 7.4.2021 do 4.5.2021, včetně
  • Od 5.5.2021 do 24.5.2021, včetně

(dále také jako „doba konání soutěže“).

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda nákup proběhl v soutěžním období, je okamžik doručení závazné objednávky nákupu prostřednictvím webového portálu Rohlík.cz.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let z řad zákazníků internetového obchodu Rohlík.cz s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži. S ohledem na možnost nákupu na webovém portálu Rohlík.cz jen po předchozí registraci se za jednoho soutěžícího považuje jeden účet na tomto webovém portálu. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, Organizátorovi či k osobám s Pořadatelem nebo Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 českého občanského zákoníku. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva, jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým zakoupením alespoň 1 ks Soutěžního produktu (jak je definován níže) od firmy Bel Sýry na internetovém obchodu Rohlík.cz. Pro posouzení, zda byl produkt zakoupen na internetovém obchodu Rohlík.cz, slouží údaj o zakoupení v objednávkovém systému rohlik.cz, přičemž toto potvrzení je rovněž zasíláno soutěžícímu na jeho e-mail a/nebo telefon; nepřihlíží se k produktům, které byly po nákupu vráceny kupujícím či u nichž kupující odstoupil od kupní smlouvy. Soutěžní produkty (dále jen „Soutěžní produkt“) jsou následující zboží ze sortimentu Bel Sýry (a to bez ohledu na konkrétní příchuť výrobku v rámci uvedené řady):  Veselá kráva  Sýr a Křup  Babybel  Kiri  Gervais  Leerdammer  Smetanito  Želetava to vše za podmínky, že konkrétní produkt je označen logem „autíčko v obrázku“, jak je zobrazeno v příloze těchto pravidel. Organizátor si vyhrazuje právo mezi Soutěžní produkty zařazovat průběžně i další produkty ze svého sortimentu, podrobný a aktuální seznam produktů, jejichž nákup je zohledňován pro potřeby posouzení účasti v této soutěži, je uveden v přiložené tabulce. Registrace do soutěže probíhá automaticky se závazným odesláním a úhradou nákupu. Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen případnou výhru převzít, činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit. Počet nákupů produktu, a tedy účasti v soutěži, je vázán na online účet registrovaný na Rohlík.cz, které je spojený s unikátním e-mailem. Počet nákupů produktu na jeden e-mail není omezený; každý Soutěžní produkt má v soutěži váhu určenou takto. Nakoupením každého jednoho kusu Soutěžního produktu získá soutěžící jeden soutěžní hlas, přičemž při slosování bude do soutěže zařazen každý z těchto soutěžních hlasů samostatně. Tedy vyšší počet soutěžních hlasů zvyšuje statistickou pravděpodobnost výhry soutěžícího, avšak soutěže je možno se účastnit i jen s jedním soutěžním hlasem.

VÝHRA V SOUTĚŽI

•Výhrou v soutěži je Skútr Yamaha D´elight LTS125, barva červená: Lava Red. Do soutěže jsou vloženy celkem 3 ks výher.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCE

Vyhlášení výherců probíhá po ukončení soutěžního období. Určení výherce probíhá na základě automatického algoritmu generování pořadí účtenek; algoritmus stanoví pořadatel a není povinen jej zveřejnit. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho online účtem na webu Rohlík.cz. a současně formou SMS zprávy na telefon, která soutěžící uvedl ve svém účtu na webu Rohlík.cz, oboje do 14 dnů od zveřejnění výhry. V navazující komunikaci je výherce, pokud má zájem výhru převzít, povinen uvést své jméno a příjmení, jakož i platnou adresu, na které se běžně pohybuje, aby mu výhra mohla být v pořádku doručena; v případě, že není daňovým rezidentem České republiky, je povinen pro potřeby hlášení správce daně uvést i stát, jehož je daňovým rezidentem, datum, místo a stát svého narození, jakož i své pohlaví. Pokud výherce na oznámení o výhře nezareaguje do 5 pracovních dnů a/nebo nesdělí údaje zde uvedené či bude z jiného důvodu uvedeného v těchto podmínkách ze soutěže vyloučen či výhru nepřevezme dle následujícího odstavce, výhra náleží dalšímu soutěžícímu v pořadí výherců. Výhru - automobil je výherce povinen si vyzvednout v autosalonu na adrese Kolbenova 899/31, Praha 9, anebo na jiném místě v hlavním městě Praha či ve Středočeském kraji určeném Pořadatelem nebo Organizátorem, a to na svůj náklad a své nebezpečí nejpozději do 30 dnů od celkového ukončení soutěže. Pro případ nevyzvednutí v této lhůtě ztrácí výherce nárok na výhru, a Pořadatel či Organizátor je oprávněn určit nového výherce postupem podle předchozího odstavce. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže stanovena. Výherce bude povinen automobil na své náklady do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí přehlásit v registru vozidel jako své vlastnictví a sebe či třetí osobu (po dohodě s ní) jako provozovatele, a bez odkladu po převzetí výhry na své náklady pojistit. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Výhry nelze na Pořadateli vymáhat. Výhry nelze směnit za peníze a/nebo požadovat jiné typy Výher, než je uvedeno v těchto Pravidlech. Není možné se výhry vzdát ve prospěch jiného uživatele. V případě odmítnutí výhry, v případě, že výherce v reakci na oznámení výhry nesdělí, že výhru má zájem převzít, či odmítnutí účasti v soutěži či odmítnutí těchto pravidel (anebo v případě výhrady k nim) vyhrává další soutěžící v pořadí.

Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, aby jeho e-mail zaregistrovaný na webu Rohlík.cz byl užit ke sdělení výhry v soutěži; kladnou odpovědí na e-mail o sdělení o výhře v soutěži soutěžící souhlasí s těmito pravidly a pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i se zpracováním osobních údajů; to vše za podmínek uvedených v samostatném dokumentu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty – zejména pokud nebudou výhry dostupné bez nepřiměřených obtíží, a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o vzniku nároku na výhru, za nedoručení zásilky s výhrou, za nemožnost navázat s výhercem kontakt a / nebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí. Pořadatel zejména neodpovídá za činnost či nečinnost poskytovatelů e-mailové komunikace a doručování zásilek. Pořadatel ani Organizátor není povinen vstoupit do jednání se Soutěžícím nad rámec práv a povinností stanovených těmito Pravidly. V případě, že výherci vznikne v souvislosti s výhrou či výhrami daňová povinnost, vypořádá tuto povinnost srážkovou daní Organizátor (resp. jím zmocněná osoba, Birel Advertising, s.r.o., IČO 25959883), v zastoupení a z pověření Pořadatele. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu www.rohlik.cz. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má Pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval či zneužíval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat Pořadateli do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže písemně na adresu Pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher. Společnost Velká Pecka s.r.o. neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázána, neodpovídá za plnění třetích stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky. Účastí v soutěži a kladnou odpovědí na e-mail se sdělením o výhře podle článku 5 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

V Praze, dne 22.2. 2021