• Zítra, v Den české státnosti, fungujeme stejně, jako každý jiný den. Užijte si volno a nákupy nechte na nás! Bez front až ke dveřím. 

Pravidla spotřebitelské soutěže „POTĚŠ SVÉ SMYSLY A VYHRAJ SKÚTR“

Pravidla spotřebitelské soutěže „POTĚŠ SVÉ SMYSLY A VYHRAJ SKÚTR“

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „Potěš své smysly a vyhraj skútr(„soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.rohlik.cz a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 452 72 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1514 („organizátor“). Organizátor věnuje ceny do soutěže.

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na internetové adrese www.rohlik.cz („soutěžní stránky“) v rámci následujícího soutěžního období:

 

  • od 17. 3. 2022 00:00:00 hod. do 10. 4. 2022 23:59:59 hod. („soutěžní období“).

 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda soutěžící splnil podmínky pro zařazení do soutěže v soutěžním období, je okamžik odeslání závazné objednávky zboží uskutečněné prostřednictvím e-shopu rohlik.cz, která následně (tj. i po uplynutí soutěžního období) nebyla zákazníkem vrácena (a to jako celek nebo i jen částečně, pokud by v důsledku toho došlo k poklesu hodnoty minimální požadované výše objednávek potřebných pro účast v soutěži), resp. u níž kupujícím nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uplatnění oprávněné reklamace zboží nesnižuje hodnotu objednávky pro účel účasti v soutěži.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má pod svým jménem veden uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). S ohledem na možnost nákupu zboží na e-shopu rohlik.cz pouze po předchozí registraci, se za jednoho soutěžícího považuje jeden uživatelský účet vedený na e-shopu rohlik.cz.

 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli nebo organizátorovi, osobám s pořadatelem nebo organizátorem personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

CENY

Do soutěže jsou vloženy ceny v následujícím počtu a výši:

 

  • 2x elektrický skútr Piaggio 1

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním objednávky zboží na e-shopu rohlik.cz („soutěžní nákup“) obsahující alespoň 1 ks následujícího zboží ze sortimentu organizátora: Fantasia Tyčinka Karamelová, Fantasia Tyčinka Višňová („soutěžní produkty“). Nepřihlíží se k zakoupeným soutěžním produktům, které byly po uskutečnění soutěžního nákupu ze strany soutěžícího vráceny pořadateli či u nichž soutěžící odstoupil od kupní smlouvy. V případě, že ze strany soutěžícího dojde v rámci jednoho soutěžního nákupu k doobjednání zboží, a to ještě před faktickým doručením této objednávky, je tato započítána spolu s původní objednávkou jako jeden uskutečněný a skutečně doručený soutěžní nákup.

 

Organizátor si vyhrazuje právo mezi soutěžní produkty průběžně zařazovat i další produkty ze svého sortimentu, v takovém případě by byl rozšířen seznam soutěžních produktů uvedených výše.

 

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou a převzetím soutěžního nákupu). Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o ceny; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

 

Každý soutěžící se v soutěžním období zařadí do slosování o ceny právě tolikrát, kolik zakoupí soutěžních produktů, tj. nakoupením každého jednoho kusu soutěžního produktu získá soutěžící jeden soutěžní hlas, přičemž do slosování bude zařazen každý z těchto soutěžních hlasů samostatně. Jinými slovy, vyšší počet zakoupených soutěžních produktů (soutěžních hlasů) zvyšuje statistickou pravděpodobnost výhry soutěžícího, avšak soutěže je možno se účastnit i jen s jedním soutěžním hlasem.

 

Účast v soutěži může soutěžící odmítnout prostřednictvím zákaznické telefonní linky 800 730 740 nebo e-mailu zakaznici@rohlik.cz.

 

Slosování proběhne ve lhůtě do 3 kalendářních dnů po skončení soutěžního období. Losování výherců proběhne prostřednictvím generátoru náhodných čísel. V případě, že se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk cen (a některé nebo všechny do soutěže vložené ceny tak nebudou moci být uděleny), případně některý z výherců odmítne cenu převzít, propadají nerozdělené ceny ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vyhlášení výherců jednotlivých cen probíhá do 10 kalendářních dní od ukončení soutěžního období. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho uživatelským účtem na e-shopu rohlik.cz a současně zavoláním a/nebo odesláním SMS zprávy na telefon, který soutěžící uvedl ve svém uživatelském účtu na e-shopu rohlik.cz. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jeho e-mail a telefonní číslo zaregistrované na e-shopu rohlik.cz budou užity ke sdělení výhry v soutěži. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávného e-mailu či telefonního čísla či jiné chyby v rámci uživatelského účtu soutěžícího. Pokud výherce na oznámení o výhře nezareaguje do pěti (5) pracovních dnů a/nebo bude z jiného důvodu uvedeného v těchto podmínkách ze soutěže vyloučen či výhru nepřevezme v souladu s podmínkami popsanými níže, výhra náleží dalšímu soutěžícímu v pořadí výherců.

 

Cenu v soutěži je výherce povinen si vyzvednout v jedné z poboček autorizovaných prodejců Piaggio na území České republiky, anebo na jiném místě určeném pořadatelem nebo organizátorem, a to na svůj náklad a nebezpečí nejpozději do třiceti (30) dnů od oznámení výhry. Pro případ nevyzvednutí ve stanovené lhůtě ztrácí výherce nárok na výhru a pořadatel či organizátor je oprávněn určit nového výherce postupem dle podmínek popsaných výše. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je stanovena v těchto pravidlech. Výherce bude povinen skútr na své náklady do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho převzetí přihlásit v registru vozidel jako své vlastnictví a sebe či třetí osobu (po dohodě s ní) jako provozovatele, a bez odkladu po převzetí výhry na své náklady pojistit. Vyplacení peněžitého plnění namísto ceny není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny ceny, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhra bude vydána v barevném provedení, které si může výherce libovolně zvolit, dle aktuální dostupnosti.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže či omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na soutěžních stránkách. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací cen.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, město bydliště, telefon, e-mailová adresa a informace o soutěžním nákupu.

 

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

  • uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;
  • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;
  • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;
  • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

Výherce soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, město bydliště, telefon, e-mailová adresa budou předány Organizátorovi pro účely zajištění předání výhry, plnění právních povinností a ochrany jeho oprávněných zájmů. Organizátor je ve vztahu k osobním údajům výherce soutěže dalším správcem osobních údajů.

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: privacy@rohlikgroup.com nebo zakaznici@rohlik.cz.

 

Pořadatel je na základě oprávněného zájmu oprávněn bezplatně rozšiřovat jméno, první písmeno příjmení a město bydliště výherce v soutěži. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání ceny je pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šírit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního na soutěžních stránkách nebo sociálních sítích pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce doby konání soutěže. Proti tomuto zpracování může soutěžící vznést námitku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

 

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

 

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.

 

V Praze dne 17. 3. 2022