PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek soutěže s názvem „Soutěž o pět balíčků plenek v hodnotě 1 500 Kč " („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.rohlik.cz/tema/fb-soutez-pravidla a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost Kolorky.cz s.r.o se sídlem Plzeňská 697,
349 01 Stříbro, IČ: 05591619, zapsáno v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 33534 („organizátor“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na facebookovém profilu pořadatele  („soutěžní stránka“) v rámci následujícího soutěžního období („soutěžní období“):

od 31. 8. 18:33 hod. do 6. 9. 23:59:59 hod.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má registrovaný zákaznický účet na Rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). 
 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli, osobám s pořadatelem  personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

CENY

Do soutěže je vloženo pět balíčků plenek v hodnotě 1 500 Kč.

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČATNIT?

Pro účast v soutěži jsou stanoveny následující podmínky: 
 

Soutěžící vloží svůj příspěvek pod zprávu, kterou pořadatel vyhlašuje spotřebitelskou soutěž. Příspěvek na instagramové stránce musí obsahovat odpovědi na všechny tuto otázku:

1. V jaké nejobtížnější situaci nebo na jakém nejvíc nepraktickém místě jste zvládli přebalit vašeho drobka?

Každý soutěžící je oprávněn vložit pouze jeden příspěvek, druhý a každý další příspěvek od stejného soutěžícího se pro účely soutěže nezohlední (“soutěžní příspěvek”).    

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. vložením soutěžního příspěvku pod zprávu vyhlašující soutěž na facebookovém profilu pořadatele). Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do soutěže o ceny; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Vyhodnocení soutěže proběhne ve lhůtě do 7 kalendářních dnů po skončení každého soutěžního období. V případě, že se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk cen (a některé nebo všechny do soutěže vložené ceny tak nebudou moci být uděleny), případně některý z výherců odmítne cenu převzít, propadají nerozdělené ceny ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vyhlášení výherců jednotlivých cen probíhá do 7 kalendářních dní od ukončení soutěžního období. V případě výhry budou výherci oznámeni příspěvkem pořadatele pod zprávou, kterou je vyhlášena spotřebitelská soutěž. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jeho uživatelské jméno bude na facebooku v případě výhry uvedeno na facebookovém profilu pořadatele formou příspěvku pod zprávou vyhlašující soutěž v rámci oznámení výherců.
 

Cena v soutěži bude ze strany pořadatele výherci zaslána poštou.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, či omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na soutěžních stránkách. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací cen.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail registrovaný na Rohlik.cz, e-mail pro zaslání výhry, uživatelské jméno výherce na facebooku a soutěžní příspěvek.

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

-uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;

-zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;

-zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;

-osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu. 


Organizátor je ve vztahu k osobním údajům soutěžících zpracovatelem pořadatele.
 

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: privacy@rohlikgroup.com nebo zakaznici@rohlik.cz.

 

Pořadatel je na základě oprávněného zájmu oprávněn bezplatně rozšiřovat jméno, první písmeno příjmení a město bydliště výherce v soutěži. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání ceny je pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šířit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to na soutěžních stránkách nebo sociálních sítích pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu [jednoho (1) roku] od konce doby konání soutěže. Proti tomuto zpracování může soutěžící vznést námitku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

 

Vyplacení peněžitého plnění namísto ceny není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny ceny.

 

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

 

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.

 

V Praze dne 31. 8. 2022