PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Narozeninová soutěž Rohlik.cz“

 

Tato pravidla („pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže („soutěž“) s názvem „Narozeninová soutěž Rohlik.cz“. Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.rohlik.cz/tema/narozeninova-soutez-pravidla a tvoří jediný závazný dokument upravující pravidla soutěže.

 

POŘADATEL SOUTĚŽE

 

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

Soutěž bude probíhat na internetové adrese www.rohlik.cz („soutěžní stránky“) v rámci následujících soutěžních období („soutěžní období“):

 

  • od 1.10.2021 00:00:00 hod. do 15.10.2021 23:59:59 hod. („první soutěžní období“)
  • od 16.10.2021 00:00:00 hod. do 31.10.2021 23:59:59 hod. („druhé soutěžní období“).

 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda účastník splnil podmínky pro zařazení do soutěže v daném soutěžním období, je okamžik odeslání závazné objednávky zboží uskutečněné prostřednictvím e-shopu rohlik.cz, která následně (tj. i po uplynutí soutěžního období) nebyla zákazníkem vrácena (a to jako celek nebo i jen částečně, pokud by v tomto důsledku došlo k poklesu hodnoty požadované výše objednávek potřebných pro účast v soutěži) nebo u nichž kupujícím nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uplatnění oprávněné reklamace zboží nesnižuje hodnotu objednávky.

 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má pod svým jménem veden uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). S ohledem na možnost nákupu zboží na e-shopu rohlik.cz pouze po předchozí registraci, se za jednoho soutěžícího považuje jeden uživatelský účet vedený na e-shopu rohlik.cz.

 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli či k osobám s pořadatelem personálně a majetkově spjatými.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

 

VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou vloženy výhry ve formě kreditů na nákup na e-shopu rohlik.cz v následujícím počtu a výši:

 

První soutěžní období
1 x 100.000 Kč vč. DPH
2 x 50.000 Kč vč. DPH
5 x 10.000 Kč vč. DPH

Druhé soutěžní období
1 x 100.000 Kč vč. DPH
2 x 50.000 Kč vč. DPH
5 x 10.000 Kč vč. DPH

 

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČATNIT?

 

Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním objednávek zboží na e-shopu rohlik.cz („soutěžní nákupy“), přičemž platí, že:

 

  • pro zařazení do slosování o částku 100.000 Kč vč. DPH musí soutěžící v kterémkoliv soutěžním období udělat 6 a více nákupů, jejichž souhrnná hodnota bude činit minimálně 9.000 Kč vč. DPH;
  • pro zařazení do slosování o částku 50.000 Kč vč. DPH musí soutěžící v kterémkoliv soutěžním období udělat 4 a více nákupů, jejichž souhrnná hodnota bude činit minimálně 6.000 Kč vč. DPH; a
  • pro zařazení do slosování o částku 10.000 Kč vč. DPH musí soutěžící v kterémkoliv soutěžním období udělat 2 a více nákupů, jejichž souhrnná hodnota bude činit minimálně 3.000 Kč vč. DPH.

 

V případě, že ze strany soutěžícího dojde v rámci jedné objednávky k doobjednání zboží, a to ještě před faktickým doručením této objednávky, je pro výši objednávky rozhodující finální částka utracená za jeden uskutečněný a skutečně doručený nákup včetně všech doobjednávek.

 

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou a převzetím soutěžních nákupů). Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

 

Každý účastník soutěže se může v každém ze soutěžních období zařadit to slosování pouze jednou. V případě výhry soutěžícího v prvním soutěžním období nebude daný soutěžící zařazen do slosování v druhém soutěžním období (tj. jeden soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednou).

 

Soutěžící, kteří splní podmínky pro zařazení do slosování (v dané kategorii) v prvním soutěžním období, budou automaticky zařazeni do slosování (v dané kategorii) i v druhém soutěžním období, ledaže v druhém soutěžním období (sčítá se za první i druhé soutěžní období) uskuteční takový počet nákupů a v takové výši, aby byli zařazeni do vyšší kategorie.

 

Příklad: Soutěžící uskuteční v prvním soutěžním období 2 soutěžní nákupy v celkové hodnotě 4.000 Kč vč. DPH (zařadí se do slosování o částku 10.000 Kč vč. DPH), ale není vylosován jako výherce. Jelikož soutěžící naplnil podmínky pro zařazení do slosování, automaticky je zařazen i do slosování v druhém soutěžním období ve stejné kategorii (tj. slosování o částku 10.000 Kč vč. DPH). Pokud by soutěžící v období 16. - 31. 10. 2021 udělal ještě 2 soutěžní nákupy v celkové hodnotě 2050 Kč vč. DPH. a uskutečnil by tak celkově v období trvání soutěže 4 soutěžní nákupy v celkové hodnotě 6.050 Kč, pak je pro druhé kolo zařazen do slosování o částku 50.000 Kč vč. DPH.

 

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

 

Vyhlášení výherců jednotlivých výher probíhá do 7 kalendářních dní od ukončení každého soutěžního období. Určení výherce probíhá na základě generátoru náhodných čísel. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho uživatelským účtem na e-shopu rohlik.cz a současně zavoláním a odesláním SMS zprávy na telefon, který soutěžící uvedl ve svém uživatelském účtu na e-shopu rohlik.cz. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, aby jeho e-mail a telefonní číslo zaregistrované na e-shopu rohlik.cz byly užity ke sdělení výhry v soutěži.

 

V případě výhry bude výhra výherci nahrána na jeho uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz nejpozději do 3 pracovních dní od vyhlášení výherců. Kredity mají platnost 12 měsíců od okamžiku nahrání na uživatelský účet výherce vedený na e-shopu rohlik.cz.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu www.rohlik.cz. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval či zneužíval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, emailová adresa a informace o soutěžním nákupu.

 

Právním základem zpracování je účast v soutěži a souhlas s jejími pravidly projevený uskutečněním soutěžního nákupu. Účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu však není další účast včetně nároku na výhru v této soutěži možná. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže.

 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění organizace a vyhodnocení soutěže, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

  • uložení osobních údajů při registraci do soutěže;
  • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;
  • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;
  • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 180 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek soutěže. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánu dozoru a pro případ doložení, že správce postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

 

Soutěžící má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 

Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce emailem zaslaným na adresu: zakaznici@rohlik.cz.

 

Soutěžící může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

DAŇ Z VÝHRY

 

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry do hodnoty 10 000 Kč (vč. DPH). V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč (vč. DPH), výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže a výherci tedy nevzniká žádná daňová povinnost.

 

Výherní částky 100.000 Kč vč. DPH a 50.000 Kč vč. DPH jsou v těchto pravidlech uvedeny již po odečtení srážkové daně (tj. jedná se o skutečnou výši výhry vyplácenou pořadatelem výhercům soutěže). U výherní částky 10.000 Kč vč. DPH se srážková daň neuplatní.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

 

Účastí v soutěži každý soutěžící rovněž potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly.

 

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

 

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.

 

V Praze dne 1.10.2021