PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

KUPTE DĚTSKÉ CEREÁLIE NESTLÉ 425-450 G A VYHRAJTE MARVEL PADDLEBOARD!

 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“).

 

ORGANIZÁTOR A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

VELKA PECKA s.r.o. se sídlem v Praze 8, Sokolovská 100/94, 186 00, Česká republika, IČO: 030 24 130, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 226550, provozovatel e-shopu rohlik.cz (dále jen „Organizátor“)

 

NÁZEV SOUTĚŽE

„KUPTE DĚTSKÉ CEREÁLIE NESTLÉ 425-450 G A VYHRAJTE MARVEL PADDLEBOARD!“ (dále jen „Soutěž“)

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 28. 6. 2021 00:00:00 hod. do 4. 7. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

 

 

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).

Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@nestle.cz. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době jejího konání provede alespoň jeden nákup soutěžních výrobků na e-shopu rohlík.cz (dále jen „Soutěžní nákup“).

 

 

2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

 

Za soutěžní výrobky se pro účely této Soutěže považují výrobky Pořadatele:

 • Cini Minis 450 g
 • Strawberry Minis 450 g
 • Nesquik 450 g
 • Nesquik ABC 425 g
 • Cheerios 425 g
 • Cookie Crisp 425 g
 • Lion 450 g
 • Chocapic 450 g

(dále jen „Soutěžní výrobek“).

 

Mezi Soutěžní výrobky nespadají žádné jiné cereálie společnosti Nestlé.

 

 

3. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU A ZAPOJENÍ SE DO SOUTĚŽE

 

        3.1. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU

 

Soutěžící jednorázově zakoupí ze svého účtu na e-shopu rohlik.cz v Místě a Době konání Soutěže minimálně 2 kusy Soutěžních výrobků. Pro posouzení, zda byl produkt zakoupen na internetovém obchodu Rohlík.cz, slouží údaj o zakoupení v objednávkovém systému rohlik.cz, přičemž toto potvrzení je rovněž zasíláno soutěžícímu na jeho e-mail a/nebo telefon.

 

Nepřihlíží se k produktům, které byly po nákupu vráceny kupujícím či u nichž kupující odstoupil od kupní smlouvy.

 

Registrace do soutěže probíhá automaticky se závazným odesláním a úhradou nákupu. Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen případnou výhru převzít, činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

 

Počet nákupů soutěžního produktu, a tedy účasti v soutěži, je vázán na online účet registrovaný na Rohlík.cz, který je spojený s unikátním e-mailem. Počet nákupů soutěžního produktu na jeden e-mail není omezený; každý soutěžní produkt má v soutěži váhu určenou takto: Nakoupením každých dvou kusů soutěžního produktu získá soutěžící jeden soutěžní hlas, přičemž při slosování bude do soutěže zařazen každý z těchto soutěžních hlasů samostatně. Tedy vyšší počet soutěžních hlasů zvyšuje statistickou pravděpodobnost výhry soutěžícího, avšak soutěže je možno se účastnit i jen s jedním soutěžním hlasem.

 

V případě nedodržení pravidel účasti v Soutěži na místo výherce poté nastupuje náhradní výherce, tento postup bude opakován max. 1× (viz Dodateční losování dále). Pokud tímto postupem nedojde k určení výherce v Soutěži, výhra propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

 

4. VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

 

              4.1 VÝHRA

 

Výhrou v Soutěži je Dětský SUP Paddleboard Marvel

(výše a dále jako „Výhra“)

 • Do Soutěže je vloženo celkem 5 ks Výhry.
 • Pro tuto výhru je vylosovaný Soutěžící o svém vylosování informován do 14 dnů od skončení Doby konání soutěže prostřednictvím odpovědního e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu, kterou je registrován na e-shope rohlik.cz a z které byl uskutečněn Soutěžní nákup. Součástí e-mailu je i výzva k doručení kompletních kontaktních údajů Soutěžícího (jméno, příjmení, adresa: ulice, č. p., město/obec, PSČ, na kterou má být doručena Výhra) jako odpovědí na obdržený e-mail o Výhře. Email musí vylosovaný Soutěžící odeslat nejpozději v poslední den termínu komunikovaném v odpovědním e-mailu. V případě nezaslání údajů v požadované lhůtě, vylosovaný Soutěžící se nestává výhercem. V obou případech bude Soutěžící o výsledku informovaný prostřednictvím odpovědního e-mailu.
 • Výhra bude potvrzenému výherci zaslána na uvedenou adresu, a to nejpozději do 8 týdnů od skončení Soutěže. Náklady spojené s předání výhry hradí Pořadatel.
 • Každý jednotlivý Soutěžící může za celou Dobu konání Soutěže získat pouze 1 ks Výhry.

 

              4.2 ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

 

Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Doby trvání soutěže budou vylosováni ze všech Soutěžících Výherci do 5 dnů od ukončení.

 

Soutěž má celkem 5 výherců.

 

V případě, že se v Době konání soutěže zapojí méně Soutěžících, než je pro Soutěž přiděleno Výher nebo podmínky pro zařazení do Soutěže nesplní dostatečný počet Soutěžících, nerozdělené výhry propadnou ve prospěch Pořadatele a ten je oprávněn rozhodnout o jejich dalším využití.

 

 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY

 

Soutěžící vytvořením účtu na rohlik.cz dává svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu uvedeném na odkazu: https://www.rohlik.cz/stranka/zasady-zpracovani-osobnich-udaju Pořadateli, jakožto správci osobních údajů, a to pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel. Soutěžící zároveň souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru.

 

 

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město/obec bydliště Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení.

 

 

6. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Vícenásobná účast v Soutěži je možná vždy jen s novým Soutěžním nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti.

 

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Každý Soutěžící může získat maximálně 1 ks Výhry v Soutěži. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně na e-mailovou výzvu zaslali stejnou adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnil i veškeré další podmínky Soutěže) dříve.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit celkový počet výher v Soutěži, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli.

 

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

 

Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za nedoručení výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.

 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na Soutěžním webu rohlik.cz a www.nestle.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla.

 

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 30 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím.

 

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na Soutěžním webu https://www.rohlik.cz/tema/nestle-cerealie-soutez a na www.nestle.cz v záložce Soutěže. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@nestle.cz, bezplatnou telefonickou linku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 16.00, nebo na Facebookovou stránku CEREÁLIE https://www.facebook.com/cerealie.cz .

 

 

V Praze dne, 14. 6. 2021

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„KUPTE DĚTSKÉ CEREÁLIE NESTLÉ 425-450 G A VYHRAJTE MARVEL PADDLEBOARD!“

 

 

PŘÍLOHA č. 1

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮPRO ÚČELY SOUTĚŽE
 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“).

 

ORGANIZÁTOR A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

VELKA PECKA s.r.o. se sídlem v Praze 8, Sokolovská 100/94, 186 00, Česká republika, IČO: 030 24 130, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 226550, provozovatel e-shopu rohlik.cz (dále jen „Organizátor“)

 

 

NÁZEV SOUTĚŽE

„KUPTE DĚTSKÉ CEREÁLIE NESTLÉ 425-450 G A VYHRAJTE MARVEL PADDLEBOARD!“ (dále jen „Soutěž“)

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 28. 6. 2021 00:00:00 hod. do 4. 7. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Soutěžící nákupem na e-shopu rohlik.cz dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce a Organizátor) pro účely této Soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen.

Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto Údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

 

Zpracovávané osobní údaje všech Soutěžících: jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, kterým je Organizátor a Technický správce, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za bezplatné poskytnutí informace. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může Soutěžící obrátit i přímo.

Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v Soutěži.