Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZÁJEZD DO NICE

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZÁJEZD DO NICE

1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je Velká Pecka s.r.o., IČ: 03024130, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen “Pořadatel”).

 


 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 20. 1. 2020 do 26. 1. 2020 včetně a je teritoriálně omezená na území České republiky a probíhá v internetovém obchodě Rohlík.cz

 


 

3. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let z řad zákazníků internetového obchodu Rohlík.cz s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

 


 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž spočívá v jednorázovém zakoupení minimálně 4 kusů produktů značky Président. Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do slosování o výhry v soutěži.

 


 

5. VÝHRY V SOUTĚŽI

Organizátor soutěže poskytl tuto výhru: 1x zájezd do Nice pro 2 osoby na 3dny/2noci, včetně polopenze s nápoji, včetně transferů, v termínu dle vlastního výběru v období od 1.3. - 31.5.2020.


 

6. VÝBĚR VÝHERCE

Celkem bude v soutěži vybrán 1 výherce. Pořadatel vybere nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení soutěže 1 výherce, který splnil všechny podmínky účasti v soutěži, tj. provedl požadovaný nákup, a to losováním prostřednictvím aplikace založené na principu náhodného výběru.

Výherce bude pořadatelem požádán o poskytnutí jména, příjmení, emailu, telefonního čísla a adresních údajů za účelem předání výhry.

V případě, že výherce neposkytne pořadateli své kontaktní údaje do 5 pracovních dnů od kontaktování prostřednictvím e-mailu, výherce ztrácí nárok na výhru.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, kteří ŕádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel.

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je pořadatel oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle čl. 5 těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.

 


 

7. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na ním uvedenou adresu, a to buď od organizátora nebo od třetí osoby (dodavatele). Výherce bere na vědomí, že organizátor je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí straně, a to za účelem doručení výhry. Zároveň je třetí osoba oprávněná tyto údaje použít pouze za účelem doručení výhry a zpracovávat je maximálně po dobu 3 měsíců.  

 

 


 

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

 1. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak je podmínkou účasti v soutěži.

 2. Organizátor soutěže upozorňuje, že osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno a příjmení (včetně jejich označení Facebookového profilu), u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

 3. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu 2 let od ukončení soutěže.

 4. Soutěžící a výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávané za tímto účelem.

 5. Osobní údaje jsou poskytovány soutěžícími dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora.

 6. Organizátor je oprávněn na svém Facebookovém profilu ve vláknu pod soutěží zveřejnit jméno výherce.

 7. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem.

 


 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 1. Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže.

 2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je organizátor povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící.

 3. V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

 4. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost elektronické sociální sítě Facebook, doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, pokud nedoručení nezaviní sám.

 5. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

 6. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

 7. Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 8. Na vztah mezi organizátorem a soutěžícím se kromě těchto podmínek mohou vztahovat některá ustanovení Obchodních podmínek: