Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„ZAMILUJTE SE V ÚNORU DO ROHLÍKU“

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „ZAMILUJTE SE V ÚNORU DO ROHLÍKU („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese https://www.rohlik.cz/tema/pravidla-unor a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu rohlik.cz.

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na internetové adrese www.rohlik.cz („soutěžní stránky“) od 7. 2. 2022 00:00:00 hodin do 8. 3. 2022 23:59:59 hodin („soutěžní období“):

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda soutěžící splnil podmínky pro zařazení do soutěže v soutěžním období, je počet a okamžik odeslání závazných objednávek zboží uskutečněných prostřednictvím e-shopu rohlik.cz v rozhodném období, tj. v období od 8. 1. 2022 00:00:00 hodin do 6. 2. 2022 23:59:59 hodin(„rozhodné období“).

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má pod svým jménem veden uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). S ohledem na možnost nákupu zboží na e-shopu rohlik.cz pouze po předchozí registraci, se za jednoho soutěžícího považuje jeden uživatelský účet vedený na e-shopu rohlik.cz.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli, osobám s pořadatelem personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

CENY

Do soutěže jsou vloženy ceny ve formě Premium členství pro stránku www.rohlik.cz, hmotných cen a kreditů na nákup na e-shopu rohlik.cz v následujícím počtu a výši:

Ceny dle jednotlivých skupin soutěžících

Ceny budou v jednotlivých skupinách určeny losem

Finále soutěže (společné pro všechny skupiny)

Ceny budou losovány

  1. skupina

Premium členství pro stránku rohlik.cz na dobu tří měsíců (v hodnotě 597 Kč)

nebo

Věcná cena Bohemia Sekt Prestige

a

Zařazení do finále soutěže

3 × 20.000 Kč (včetně DPH) v kreditech na nákupy na rohlik.cz

a

10 × členství Premium pro stránku rohlik.cz na 1 rok (v hodnotě 1999 Kč)

 

 

 

 

2. skupina

Premium členství pro stránku rohlik.cz na dobu tří měsíců (v hodnotě 597 Kč)

nebo

Věcná cena Bohemia Sekt Prestige

a

Zařazení do finále soutěže

3 × 20.000 Kč (včetně DPH) v kreditech na nákupy na rohlik.cz

a

10 × členství Premium pro stránku rohlik.cz na 1 rok (v hodnotě 1999 Kč)

 

3. skupina

Premium členství pro stránku rohlik.cz na dobu tří měsíců (v hodnotě 597 Kč)

nebo

Věcná cena Bohemia Sekt Prestige

a

Zařazení do finále soutěže

3 × 20.000 Kč (včetně DPH) v kreditech na nákupy na rohlik.cz

a

10 × členství Premium pro stránku rohlik.cz na 1 rok (v hodnotě 1999 Kč)

 

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČATNIT?

Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním konkrétního počtu objednávek zboží na e-shopu rohlik.cz („soutěžní nákupy“) v rozhodném období. Aby byla šance na výhru co nejvyšší, rozdělili jsme soutěžící do následujících skupin:

Skupiny soutěžících

1. skupina

Zákazníci, kteří v rozhodném období neudělali žádnou objednávku a v soutěžním období provedou alespoň dvě objednávky nad 1 200 Kč (každá objednávka musí být nad 1 200 Kč)

2. skupina

Zákazníci, kteří v rozhodném období udělali jednu objednávku a v soutěžním období provedou alespoň tři objednávky nad 1 200 Kč (každá objednávka musí být nad 1 200 Kč).

3. kategorie

Zákazníci, kteří v rozhodném období udělali dvě objednávky a v soutěžním období provedou alespoň čtyři objednávky nad 1 200 Kč (každá objednávka musí být nad 1 200 Kč)

Soutěžící bude zařazen vždy pouze do nejvyšší kategorie (skupiny), pro kterou se dle výše uvedených kritérií kvalifikuje.

V případě, že ze strany soutěžícího dojde v rámci jedné objednávky k doobjednání zboží, a to ještě před faktickým doručením této objednávky, je tato započítána spolu s původní objednávkou jako jeden uskutečněný a skutečně doručený nákup.

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou a převzetím soutěžních nákupů). Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do finálního slosování o ceny; není nicméně povinen v případě výhry k žádnému jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Účast v soutěži můžete odmítnout prostřednictvím naší zákaznické telefonní linky 800 730 740 nebo e-mailu zakaznici@rohlik.cz.

Každý soutěžící se může v soutěžním období účastnit soutěže pouze jednou.

Slosování proběhne ve lhůtě do 7 kalendářních dnů po skončení soutěžního období. Losování výherců proběhne prostřednictvím generátoru náhodných čísel. V případě, že se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících (a některé nebo všechny do soutěže vložené ceny tak nebudou moci být uděleny), případně některý z výherců odmítne cenu převzít, propadají nerozdělené ceny ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vyhlášení výherců jednotlivých cen probíhá do 7 kalendářních dní od ukončení soutěžního období. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho uživatelským účtem na e-shopu rohlik.cz a současně zavoláním a/nebo odesláním SMS zprávy na telefon, který soutěžící uvedl ve svém uživatelském účtu na e-shopu rohlik.cz. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jeho e-mail a telefonní číslo zaregistrované na e-shopu rohlik.cz budou užity ke sdělení výhry v soutěži. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávného e-mailu či telefonního čísla či jiné chyby v rámci uživatelského účtu soutěžícího.

Cena v soutěži může být dle rozhodnutí pořadatele výherci předána i osobně, případně může dojít k osobnímu setkání pořadatele s výhercem, a to v době a místě, které mu pořadatel sdělí, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak.

V případě výhry kreditů bude cena výherci nahrána na jeho uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz nejpozději do 3 pracovních dní od vyhlášení výherců. Kredity mají platnost 12 měsíců od okamžiku nahrání na uživatelský účet výherce vedený na e-shopu rohlik.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, či omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na soutěžních stránkách. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací cen.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa a informace o soutěžních nákupech.

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

- uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;

- zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;

- zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;

- osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: privacy@rohlikgroup.com nebo zakaznici@rohlik.cz.

Pořadatel je na základě oprávněného zájmu oprávněn bezplatně rozšiřovat jméno, první písmeno příjmení a město bydliště výherce v soutěži. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání ceny je pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šířit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního na soutěžních stránkách nebo sociálních sítích pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce doby konání soutěže. Proti tomuto zpracování může soutěžící vznést námitku.

DAŇ Z PŘÍJMU ZE SOUTĚŽE

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze ceny do hodnoty 10 000 Kč (vč. DPH). V případě, že hodnota ceny přesáhne 10 000 Kč (vč. DPH), podléhá cena zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z ceny bude v souladu s právními předpisy odvedena pořadatelem soutěže.

Výherní částky [v kreditech] 20.000 Kč vč. DPH jsou v těchto pravidlech uvedeny již po odečtení srážkové daně (tj. jedná se o skutečnou výši ceny [v kreditech] vyplácenou pořadatelem výhercům soutěže).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

Vyplacení peněžitého plnění namísto ceny není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny ceny.

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.

V Praze dne 7. 2. 2022