• Zítra, v Den české státnosti, fungujeme stejně jako každý jiný den. Užijte si volno a nákupy nechte na nás! Bez front až ke dveřím. 
Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

PRAVIDLA SOUTĚŽE O DENTÁLNÍ HYGIENU

1. ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je Velká Pecka s.r.o., IČ: 03024130, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen “Organizátor”).

 


 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 28. 10. 2019 od jejího prvního uveřejnění Organizátorem na sociální síti Facebook do 3. 11. 2019 23:59 hod.

 

Soutěž je teritoriálně omezená na území České republiky a probíhá výlučně prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 


 

3. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní soutěžní zadání dle uvedených pokynů.

 

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátori či k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

 

Podmínkou účasti je být registrován jako uživatel na sociální síti Facebook, a to po celou dobu konání soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže,

 


 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž spočívá ve vložení komentáře pod soutěžní příspěvek na stránce https://www.facebook.com/damerohlik/ formou odpovědě na otázku: Před čím chrání vaše zuby zelená řada zubních past značky elmex?

 

Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou behem termínu konání soutěže. V případě, že se osoba zapojí vícekrát, bude akceptované pouze první zapojení se soutěžícího do soutěže.

 


 

5. VÝHRY V SOUTĚŽI

Pořadatel soutěže poskytl tyto výhry: 5x uhrazení dentální hygieny v hodnotě 1.500 Kč. Výherce si sám vybere, kde chce absolvovat dentální hygienu, po návštěve zašle účtenku a společnost Colgate-Palmolive mu pokryje náklady do výšky 1.500 Kč. Platnost poukazu je do 29. 2. 2020. 

 

6. VÝBĚR VÝHERCE

Celkem bude v soutěži vybráno 5 výherců na základě správné odpovědě. V případě více správnych odpovědí, budou výherci vybráni slosováním. 

 

Organizátor vybere nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení soutěže 5 výherců, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži. Vyhlášení výherců proběhne označením v komentářích soutěžního vlákna a kontaktováním formou soukromé zprávy. Výherce bude organizátorem požádán o poskytnutí emailu a adresních údajů za účelem předání výhry.

 

V případě, že výherce neposkytne organizátorovi své kontaktní údaje do 5 pracovních dnů od kontaktování prostřednictvím soukromé zprávy, výherce ztrácí nárok na výhru.

 

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, kteří řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel.

 

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je organizátor oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle čl. 4 těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.

 


 

7. VYZVEDNUTÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na ním uvedenou adresu, a to buď od organizátora nebo od třetí osoby (dodavatele). Výherce bere na vědomí, že organizátor je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí straně, a to za účelem doručení výhry.

Zároveň je třetí osoba oprávněná tyto údaje použít pouze za účelem doručení výhry a zpracovávat je maximálně po dobu 3 měsíců.  

 


 

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

 1. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak je podmínkou účasti v soutěži.

 2. Organizátor soutěže upozorňuje, že osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno a příjmení (včetně jejich označení Facebook profilu), u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

 3. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu 2 let od ukončení soutěže.

 4. Soutěžící a výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávané za tímto účelem.

 5. Osobní údaje jsou poskytovány soutěžícími dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora.

 6. Organizátor je oprávněn na svém Facebook profilu ve vláknu pod soutěží zveřejnit jméno výherce.

 7. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem.

 


 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 1. Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže.

 2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je organizátor povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící.

 3. V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

 4. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost elektronické sociální sítě Facebook, doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, pokud nedoručení nezaviní sám.

 5. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

 6. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebook.

 7. Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 8. Na vztah mezi organizátorem a soutěžícím se kromě těchto podmínek mohou vztahovat některá ustanovení Obchodních podmínek: https://www.rohlik.cz/stranka/podminky-uziti?version=2017_12_01