Kupte výrobky Coca-Cola, Fanta nebo Sprite v min. hodnotě 179 Kč a jste automaticky ve hře 2x Playstation 5 + hru Fifa 23 nebo 3x hra Fifa 23

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJTE PLAYSTATION 5 NEBO HRU FIFA 23“

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „VVYHRAJTE PLAYSTATION 5 NEBO HRU FIFA 23“ („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.rohlik.cz/tema/prodejnisoutez a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Českobrodská 1329, 198 00 Praha, Kyje. IČ: 41189698 DIČ: CZ41189698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 3595 (dále jen „organizátor“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na internetové adrese www.rohlik.cz („soutěžní stránky“) v rámci následujícího soutěžního období („soutěžní období“):

 

od 14. 11. 2022 00:00:00 hod. do 27. 11. 2022 23:59:59 hod. („soutěžní období“)

 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda soutěžící splnil podmínky pro zařazení do soutěže v daném soutěžním období, je okamžik odeslání závazné objednávky zboží uskutečněné prostřednictvím e-shopu rohlik.cz, která následně (tj. i po uplynutí soutěžního období) nebyla zákazníkem vrácena (a to jako celek nebo i jen částečně, pokud by v důsledku toho došlo k poklesu hodnoty minimální požadované výše objednávek potřebných pro účast v soutěži), resp. u níž kupujícím nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uplatnění oprávněné reklamace zboží nesnižuje hodnotu objednávky pro účel účasti v soutěži.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má pod svým jménem veden uživatelský účet na e-shopu rohlik.cz a která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). S ohledem na možnost nákupu zboží na e-shopu rohlik.cz pouze po předchozí registraci, se za jednoho soutěžícího považuje jeden uživatelský účet vedený na e-shopu rohlik.cz.

 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli nebo organizátorovi, osobám s pořadatelem nebo organizátorem personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

CENY

Do soutěže jsou vloženy ceny v následujícím počtu a výši:

 

2x Playstation 5 + hra Fifa 23 na Playstation

3x hra Fifa 23 na Playstation

 

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním objednávek zboží na e-shopu rohlik.cz („soutěžní nákupy“), přičemž platí, že pro zařazení do soutěže je nutné v soutěžním období zakoupit v internetovém obchodě Rohlík.cz produkty Coca-Cola, Fanta nebo Sprite, jejichž souhrnná hodnota bude činit minimálně 179 Kč vč. DPH.

 

V případě, že ze strany soutěžícího dojde v rámci jedné objednávky k doobjednání zboží, a to ještě před faktickým doručením této objednávky, je pro výši objednávky rozhodující finální částka utracená za jeden uskutečněný a skutečně doručený nákup včetně všech doobjednávek.

 

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou a převzetím soutěžních nákupů). Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o ceny; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

 

Každý soutěžící se může v každém ze soutěžních období zařadit do slosování pouze jednou. V případě výhry soutěžícího v prvním soutěžním období nebude daný soutěžící zařazen do slosování v druhém soutěžním období (tj. jeden soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednou). Pokud by byl vylosován soutěžící, kterému již náleží jedna cena, k druhé vylosované ceně se nepřihlíží a vylosuje se k ní nový soutěžící.

 

Účast v soutěži můžete odmítnout prostřednictvím naší zákaznické telefonní linky 800 730 740 nebo e-mailu zakaznici@rohlik.cz. Každý soutěžící se může v soutěžním období účastnit soutěže pouze jednou.

 

Slosování proběhne ve lhůtě do 7 kalendářních dnů po skončení každého soutěžního období. Losování výherců proběhne prostřednictvím generátoru náhodných čísel. V případě, že se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk cen (a některé nebo všechny do soutěže vložené ceny tak nebudou moci být uděleny), případně některý z výherců odmítne cenu převzít, propadají nerozdělené ceny ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vyhlášení výherců jednotlivých cen probíhá do 7 kalendářních dní od ukončení každého soutěžního období. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho uživatelským účtem na e-shopu rohlik.cz a současně zavoláním a/nebo odesláním SMS zprávy na telefon, který soutěžící uvedl ve svém uživatelském účtu na e-shopu rohlik.cz. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jeho e-mail a telefonní číslo zaregistrované na e-shopu rohlik.cz budou užity ke sdělení výhry v soutěži. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávného e-mailu či telefonního čísla či jiné chyby v rámci uživatelského účtu soutěžícího.

 

Cena v soutěži může být dle rozhodnutí pořadatele výherci předána i osobně, případně může dojít k osobnímu setkání pořadatele s výhercem, a to v době a místě, které mu pořadatel sdělí, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, či omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na soutěžních stránkách. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací cen.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa a informace o soutěžním nákupu.

 

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

  • uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;
  • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;
  • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;
  • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

 

Organizátor je ve vztahu k osobním údajům soutěžících zpracovatelem pořadatele.

 

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: privacy@rohlikgroup.com nebo zakaznici@rohlik.cz.

 

Pořadatel je na základě oprávněného zájmu oprávněn bezplatně rozšiřovat jméno, první písmeno příjmení a město bydliště výherce v soutěži. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání ceny je pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šířit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to na soutěžních stránkách nebo sociálních sítích pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu 1 týdne od konce doby konání soutěže. Proti tomuto zpracování může soutěžící vznést námitku.

DAŇ Z PŘÍJMU ZE SOUTĚŽE

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze ceny do hodnoty 10 000 Kč (vč. DPH). V případě, že hodnota ceny přesáhne 10 000 Kč (vč. DPH), podléhá cena zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z ceny bude v souladu s právními předpisy odvedena pořadatelem soutěže.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

 

Vyplacení peněžitého plnění namísto ceny není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny ceny.

 

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

 

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.

 

V Praze dne 29. 9. .2022